Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2019 » April

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 30/04/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 30/04/2019Yaxayas 47:1-15Tus Neeg Ua Luag Qhev Peem Tsheej Tus Qhev “Koj cia siab ntsoov rau koj tej kev phem kev qias nkaus xwb; koj hais tias, yeej tsis muaj leej twg pom kuv hlo li, koj lub tswvyim thiab tej kev txawjntse twb ua rau koj yuam kev lawm, thiab koj xav hauv koj lub siab hais tias, “kuv yog Vajtswv ntag, tsis muaj dua lwm tus lawm. Koj yuav raug kev puas tsuaj, thiab k ...

Read more

Ziangh Ei Ging-sou: 30/04/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 30/04/2019I^saa^yaa 47:1-15Meih Zorqv Ziouv Mingh Beiv Haaix Dauh? “Meih kaux ganh zoux nyei orqv sic ziouc gorngv, ‘Maiv maaih haaix dauh buatc yie.’ Meih nyei cong-mengh caux wuonh zaang dorh meih dorngc jauv, meih ziouc yiem hnyouv hnamv, Kungx maaih yie. Cuotv liuz yie maiv maaih ganh dauh.’ Mv baac meih oix zuqc buangh ciouv nyei sic. Meih yaac maiv haih zoux faatv nqaeqv ndutv. Mei ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/04/2019

Sống Với Thánh Kinh: 30/04/2019 Xuất Ê-díp-tô Ký 12:21-28 Làm Y Như Lời Chúa Dạy “Dân Ít-ra-ên bèn cúi đầu lạy, rồi đi, làm theo như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se và A-rôn” (câu 28). Câu hỏi suy ngẫm: Việc giữ lễ Vượt Qua truyền đến toàn dân Ít-ra-ên được dân Chúa thực hiện như thế nào? Điều gì giúp tuyển dân có thể làm y như lời Đức Giê-hô-va đã phán cùng hai ông Môi-se và A-rôn? Bạn được nhắc nhở g ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 120

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Sử Ký 5I Sử Ký 6Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mừng Chúa Phục Sinh 2019 – Phần 6

Mừng Chúa Phục Sinh - Hội Thánh Tình Thương, Sydney, Úc Mừng Chúa Phục Sinh - Hội Thánh Tình Thương, Sydney, Úc Mừng Chúa Phục Sinh - Hội Thánh Tình Thương, Sydney, Úc Mừng Chúa Phục Sinh - Hội Thánh Tân Thành Mừng Chúa Phục Sinh - Hội Thánh Tân Thành Mừng Chúa Phục Sinh - Hội Thánh Tân Thành Mừng Chúa Phục Sinh - Hội Thánh Tân Thành Mừng Chúa Phục Sinh và Kỷ Niệm Ngày Thành Lập Hội Thánh Lời Sự Sống Hà Nội ...

Read more

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 29/04/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 29/04/2019Yaxayas 46:1-13Muab Vajtswv Piv Rau Leej Twg? “Kuv yog nej tus Vajtswv thiab kuv yuav saib xyuas nej mus txog thaum nej laus thiab plaub hau dawb lawm. Kuv yog tus tsim nej thiab yuav tu nej; kuv yuav pab nej thiab tso kom nej dim. Tus Tswv hais tias: Nej yuav muab kuv piv rau leej twg? Puas muaj lwm tus zoo li kuv thiab” (Nqe 4, 5). Nqe lus nug xav: Npeles thiab Nenpaus yo ...

Read more

Ziangh Ei Ging-sou: 29/04/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 29/04/2019I^saa^yaa 46:1-13Meih Zorqv Ziouv Mingh Beiv Haaix Dauh? “Taux meih mbuo hnyangx-jeiv gox, mba'biei baeqc, yie, se yie Ziouv, oix baav jienv meih mbuo. Yie oix beu jienv yaac oix njoux meih mbuo. Meih mbuo oix zorqv yie beiv haaix dauh? Oix bun yie caux haaix dauh fih ndongc? Meih mbuo oix zorqv yie beiv yie caux haaix dauh fih hnangv? " (I^saa^yaa 46:4,5).   Waac naaic bun mei ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/04/2019

Sống Với Thánh Kinh: 29/04/2019 Xuất Ê-díp-tô Ký 12:14-20 Giữ Lễ Bánh Không Men “Vậy, các ngươi hãy giữ lễ bánh không men, vì chánh ngày đó Ta rút quân đội các ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô; nên chi, trải các đời phải giữ ngày đó như một lễ lập ra đời đời” (câu 17). Câu hỏi suy ngẫm: Người Ít-ra-ên trải qua các đời phải giữ lễ bánh không men như thế nào? Bạn suy nghĩ gì về hình phạt nghiêm khắc được áp dụng khi ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 119

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Sử Ký 3I Sử Ký 4Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 28/04/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 28/04/2019Yaxayas 45:9-25Cia Li Tig Los Cuag Vajtswv “Txhua haiv neeg nyob hauv ntiajteb no cia li tig los cuag kuv nej thiaj yuav dim! Kuv thiaj yog Vajtswv yeej tsis muaj dua lwm tus Vajtswv li” (Nqe 22). Nqe lus nug xav: Yog vim li cas tsimnyog peb tsis txhob nrog Vajtswv sib cav? Vajtswv qhia Nws tus kheej li cas? Vajluskub pab kom koj paub li cas txog tej haiv neeg uas tawm tsam ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top