Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2019 » March

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 31/03/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 31/03/2019Yauhas 18:1-11Tswv Yexus Raug Ntes “Koj xav hais tias kuv yuav tsis haus lub khob uas kuv Txiv muab rau kuv haus no los?” (nqe 11b). Lus nug xav : Tswv Yexus thiab cov thwjtim mus rau hauv lub vaj Khexamanes cia ua dabtsi? Yudas Ikali-us mus ua dab tsi lub sijhawm no lawm? Tom qab ntawd Yudas nrog leej twg tuaj cuag Tswv Yexus? Tswv Yexus ua licas thaum pom cov neeg tuaj nt ...

Read more

Ziangh Ei Ging-sou: 31/03/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 31/03/2019Yo^han 18:1-11Yesu Zuqc Mienh Zorqv “Yie maiv zeiz oix zuqc hopv yie nyei Die bun yie wuov norm zaanv fai?” (Yo^han 18:11b). Waac naaic bun meih hnamv: Yesu caux Ninh nyei sai-gorx mbuo bieqc Getc^se^ma^ni huingx zoux haaix nyungc? Maaic Yesu wuov dauh Yu^ndaatc yiem naaiv deix qangx ninh mingh haaix? Liuz ninh caux haaix dauh daaih buangh Yesu? Yesu buangh wuov deix ninh hnang ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 31/03/2019

Sống Với Thánh Kinh: 31/03/2019 Gióp 33:19-22 Chịu Đau Khổ “Đức Chúa Trời vì ích cho chúng ta mà sửa phạt, để khiến chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết Ngài” (Hê-bơ-rơ 12:10b). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-li-hu mô tả người bệnh như thế nào? Bệnh thể xác dẫn tới bệnh linh hồn ra sao? Vì sao con người chịu đau khổ? Bạn làm gì khi đang chịu khó khăn, thử thách, đau khổ trong cuộc sống? Ông Ê-li-hu cho rằng ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 90

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Sa-mu-ên 28I Sa-mu-ên 29I Sa-mu-ên 30I Sa-mu-ên 31Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 30/03/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 30/03/2019Yauhas 17:1-26Tswv Yexus Kev Thov Vajtswv “Kuv ua rau koj tau koobmeej hauv ntiajteb no; tes haujlwm uas koj kom kuv ua, kuv twb ua tiav lawm. Txiv, nimno kuv nyob ntawm koj lub xubntiag; thov koj ua rau kuv tau koob meej ib yam li thaum uas tseem tsis tau tsim lub ntiajteb no wb ibtxwm tau koob meej” (nqe 4, 5). Lus nug xav : Tswv Yexus tau thov Vajtswv pab rau leej twg lu ...

Read more

Ziangh Ei Ging-sou: 30/03/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 30/03/2019Yo^han 17:1-26Yesu Nyei Daux Gaux Waac “Yie yiem naaiv baamh gen taaih Die, weic zuqc yie zoux ziangx Die paaiv yie zoux nyei gong. Aa Die aah! Tov Die bun yie ih zanc yiem Die nyei nza'hmien aengx taaih yie zoux hlo, hnangv zinh ndaangc maiv gaengh zeix lungh zeix ndau Die taaih yie zoux hlo wuov nor.” (Yo^han 17:4-5). Waac naaic bun meih hnamv: Yiem Yesu nyei daux gaux waac, ...

Read more

Phim Hoạt Họa: Tình Thương Mạnh Hơn Bão Tuyết – Tập 13

Nguyên tác: Treasures of the Snow Tác giả: Patricia St. John Bản dịch Việt Ngữ: Tình Thương Mạnh Hơn Bão Tuyết Chuyện phim phóng tác: アルプス物語 わたしのアンネットArupusu Monogatari Watashi no Annetto Sản xuất: Nippon Animation [divide style="2"] Sơ Lược Tập 13: Thời gian trôi qua, mỗi năm bọn trẻ lớn thêm một chút.  Sự phát triển về thể chất cũng dẫn đến những thay đổi về tâm lý. Những thay đổi này đã ảnh hưởng nh ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/03/2019

Sống Với Thánh Kinh: 30/03/2019 Xuất Ê-díp-tô Ký 12:1-13 Tình Chúa Bao La “Huyết bôi trên nhà các ngươi ở, sẽ dùng làm dấu hiệu; Khi Ta hành hại xứ Ê-díp-tô, thấy huyết đó, thì sẽ vượt qua, chẳng có tai nạn hủy diệt các ngươi” (câu 13). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa thiết lập niên lịch mới cho người Ít-ra-ên (câu 2)? Bạn nhận ra điều gì trong mệnh lệnh truyền cho tuyển dân phải giữ lễ Vượt Qua? Tình Chúa b ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 89

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Sa-mu-ên 25I Sa-mu-ên 26I Sa-mu-ên 27Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 29/03/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 29/03/2019Malakaus 11:1-10Tswv Yexus Mus Hauv Lub Nroog Yeluxalees “Vajtswv yog tus Vajntxwv uas kav tagnrho lub ntiajteb no, cia li hu nkauj qhuas nws!” (Nkauj 47:7) Lus nug xav : Tswv Yexus mus rau hauv Yeluxalees licas? Vim licas Tswv Yexus yuav txo hwjchim qis li ntawd mus rau hauv Yeluxalees ? Qhov uas Tswv Yexus caij ib tug menyuam nees luav mus rau hauv Yeluxalees txhawb koj l ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top