Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2019 » February

Tin Tức: Hội Thánh Giám Lý Tái Xác Nhận Quan Điểm Truyền Thống Về Vấn Đề Đồng Tính

Hội Thánh Giám Lý Tái Xác Nhận Quy Định Cấm Phong Chức Mục Sư Cho Người Đồng Tính Và Cấm Các Mục Sư Làm Lễ Thành Hôn Cho Người Đồng Tính Source: United Methodist News Service Theo tin từ St. Louis, Missouri, vào ngày 26/2/2019 vừa qua, Đại Hội Tổng Liên (General Conference) của Hội Thánh Giám Lý Liên Hiệp (United Methodist Church) đã bỏ phiếu thông qua Kế Hoạch Truyền Thống (Traditional Plan) với 438 phiếu ...

Read more

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 28/02/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 28/02/2019Lukas 20:17-19Cia Siab Hauv Vajtswv “Lub pobzeb uas cov kws ua tsev muab povtseg, lub ntawd twb los ua lub thawj lawm” (Lukas 20:17). Lus nug xav: Lub ntsiab lus ntawm “lub pob zeb” yog dabtsi? Haiv neeg Yudas tsis lees yuav Yexus licas? Koj txais tau txojkev cia siab dabtsi hauv zaj kawm no? Yav thaum ub luag muab pob zeb los puab ua tsev tsis muaj ncej li niaj hnub nimno, ...

Read more

Ziangh Ei Ging-sou: 28/02/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 28/02/2019Lugaa 20:17-19Maaih Laamh Hnamv Yiem Ziouv “Gomv biauv zaangc nqemh cuotv wuov norm la'bieiv, zungv benx an biauv-gorqv gauh longc jienv jiex wuov norm.” (Lugaa 20:17). Waac naaic bun meih hnamv: Biauv-gorqv gauh longc jienv jiex wuov norm la’bieiv naaiv joux waac maaih haaix nyungc eix leiz? Yiu^taai mienh hnangv haaix nor nqemh Ziouv? Meh zipv duqv haaix nyungc maaih laamh hn ...

Read more

Mục sư Đoàn Hưng Linh: Hiểm Họa Của Thái Độ Thiên Vị

Sứ điệp: Hiểm Họa Của Thái Độ Thiên Vị Kinh Thánh: Gia-cơ 2:1-13 Diễn giả: Mục sư Đoàn Hưng Linh [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/02/2019

Sống Với Thánh Kinh: 28/02/2019 Xuất Ê-díp-tô Ký 10:21-29 Tai Vạ Thứ Chín: Sự Tối Tăm “Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Hãy giơ tay ngươi lên trời, hầu cho trên xứ Ê-díp-tô có sự tối tăm dày đến đỗi người ta rờ đụng đến được” (câu 21). Câu hỏi suy ngẫm: Sự tối tăm ảnh hưởng đến các phương diện cuộc sống của người Ai Cập như thế nào? Vì sao Pha-ra-ôn vẫn khăng khăng giữ súc vật của người Ít-ra-ên ở l ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 59

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Phục Truyền Luật Lệ Ký 23Phục Truyền Luật Lệ Ký 24Phục Truyền Luật Lệ Ký 25Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 27/02/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 27/02/2019Lukas 20:9-16Cov Tu Vaj Siab Phem “Tus tswv vaj yeej yuav muab cov neeg uas tu lub vaj tua povtseg, thiab muab lub vaj ntawd rau lwm cov tu” (Lukas 20:16a). Lus nug xav: Zaj lus piv txwv hauv ntu Vajluskub no muaj lub ntsiab lus licas? Vim licas tus tswv vaj yuav tuaj muab cov zov vaj tua pov tseg? Koj tau fij cov txiv ntawm sab ntsujplig li cas pub rau Vajtswv lawm? Tswv Y ...

Read more

Ziangh Ei Ging-sou: 27/02/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 27/02/2019Lugaa 20:9-16Zuangx A’ngunc Biouv Nyei Mienh Waaic Mienh “Ninh oix mingh daix guangc ninh mbuo aengx bun ganh deix mienh gouv wuov norm huingx.” (Lugaa 20:16a). Waac naaic bun meih hnamv: Naaiv douc Ging-sou nyei waac beiv maaih haaix nyungc eix leiz? Weic haaix diuh huingx ziouv oix daix gouv huingx nyei mienh guangc? Meih duqv fongc horc haaix nyungc “lingh wuonh nyei laangh ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Nê-hê-mi 4:1-6

Cùng Học Kinh Thánh Nê-hê-mi 4:1-6 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn bị nhiều người chọc phá hay không? Bạn cảm thấy thế nào khi nghe những lời chọc phá đó? Bạn đã làm gì trong hoàn cảnh đó? Câu Hỏi Thảo Luận Khi biết người Do Thái xây lại thành Giê-ru-sa-lem, phản ứng của San-ba-lát như thế nào (4:1a)?  Ông đã làm gì (4:1b)?  Năm câu hỏi mà San-ba-lát nêu lên trong (4:2) thể hiện suy nghĩ của ông như ...

Read more

Nhạc Thính Phòng: Tinh Binh Jesus Tiến Lên – Onward Christian Soldiers

Tựa đề: Tinh Binh Giê-xu Tiến Lên Nguyên tác: Onward Christian Soldiers Lời: Sabine Baring-Gould (1865) Nhạc: Arthur S. Sullivan (1871) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Bài Số 314 Trình bày: Orchestra Hymns [divide style="2"] [one_half] Onward Christian Soldiers 1.    Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the cross of Jesus going on before. Christ, the Royal Master, le ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top