Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2019 » January (Page 3)

Thánh Ca: Cùng Hát Tôn Ngợi Chúa – Cantemos al Señor

Tựa đề: Cùng Hát Tôn Ngợi Chúa Nguyên tác: Cantemos al Señor (6/8 Dm) Kinh Thánh: Thi Thiên 19 Nhạc và lời: Carlos Rosa [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 28

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Lê-vi Ký 1Lê-vi Ký 2Lê-vi Ký 3Lê-vi Ký 4Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 27/01/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 27/01/2019Yaxayas 39:1-8Tus Thawj Coj Uas Muaj Kev Txawj Ntse “Vajntxwv Hexekiyas teb Yaxayas hais tias, "Tus Tswv tej lus uas koj hais no zoo kawg li." Vim kuv xav hais tias, "Yuav muaj kev thajyeeb thiab kev kaj siab rau tiam uas kuv tseem ua neej nyob no” (Yaxayas 39:8). Lo lus nug xav: Vim licas Vajntxwv Hexekiyas yuav tso cai rau cov neeg uas Npalada xa tuaj mus ncig xyuas nws c ...

Read more

Ziangh Ei Ging-sou: 27/01/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 27/01/2019I^saa^yaa 40: 12-31Yietc Liuz Yiem Nyei Ziouv Tin-Hungh “Meih mbuo maiv hiuv fai? Meih mbuo maiv haiz jiex fai? Ziouv se yietc liuz yiem nyei Tin-Hungh, se Zeix jomc lungh ndiev Wuov Dauh. Ninh maiv kuonx yaac maiv kouv, ninh nyei wuonh zaang maiv maaih haaix dauh haih hiuv duqv taux.” (I^saa^yaa 40: 28). Waac naaic bun meih hnamv: Douc waac mienh I^saa^yaa hnangv haaix nor bei ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/01/2019

Sống Với Thánh Kinh: 27/01/2019 Gióp 31:29-32 Lấy Thiện Báo Ác “Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi” (Ma-thi-ơ 5:44). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp cư xử với người ghét ông ra sao? Ông đã giúp cho người khách lạ những gì? Bạn đối xử thế nào đối với người nghịch mình? Vì sao? Ông Gióp bày tỏ cho các bạn lòng chính trực của mình qua cách đối xử với những người khách lạ và những người ghé ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 27

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Xuất Ê-díp-tô Ký 38Xuất Ê-díp-tô Ký 39Xuất Ê-díp-tô Ký 40Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 26/01/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 26/01/20192 Timautes 2:3-7Peb Daim Duab “Koj yuav tsum nyiaj kev txomnyem, rau qhov koj yog Yexus Khetos tus tubrog uas ncaj ncees” (2 Timautes 2:3). Lo lus nug xav: Xibhwb Povlauj qhia rau peb txog tej duab dab tsi los piv rau Tswv Yexus txojkev txomnyem hauv ntuj Vajluskub hnub no? Tej duab nug ntsig txog kev ua neej ntawm cov ntseeg li cas? Koj yuav tsum ua lub neej licas thiaj yu ...

Read more

Ziangh Ei Ging-sou: 26/01/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 26/01/2019I^saa^yaa 40:1-11Tauv Yiem Baengh Orn Nyei Qiex “Meih mbuo nyei Tin-Hungh gorngv, oix zuqc orn hnyouv, oix zuqc orn yie nyei baeqc fingx nyei hnyouv. Oix zuqc caux Ye^lu^saa^lem gorngv orn hnyouv nyei waac, yaac zunh mbuox ninh, ninh zuqc kouv naanc nyei ziangh hoc Faan zaqc gorngv “mborqv jaax nyei ziangh hoc”. jiex mi'aqv. Ninh nyei zuiz yaac duqv guangc mi'aqv.” (I^saa^yaa 4 ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/01/2019

Sống Với Thánh Kinh: 26/01/2019 I Sử Ký 2:1-17 Lưu Danh Muôn Thuở “Con trai của Cạt-mi là A-ca, tức kẻ làm rối loạn trong Ít-ra-ên, phạm đến vật nghiêm cấm” (I Sử Ký 2:7). Câu hỏi suy ngẫm: Bản gia phả trong 9 chương đầu sách I Sử Ký có những đặc điểm gì? Phần Kinh Thánh hôm nay cho biết gì về đời sống đức tin của ông Ê-rơ và ông A-ca? Bài học này nhắc nhở bạn và Hội Thánh Chúa điều quan trọng nào? Sách I S ...

Read more

Johann S. Bach: Toccata and Fugue (BWV 565) – Duo Guitar

Tác phẩm: Toccata and Fugue (BWV 565) Tác giả: Johann S. Bach Soạn cho guitar: Edson Lopes Trình bày: Edson Lopes và Guilherme Sparrapan [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top