Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2019 » January

J.S. Bach – Sonata in G Minor – 1st Allegro – Harp

Tác phẩm: Sonata in G Minor First Movement: Allegro Sáng tác: Johann Sebastian Bach Trình bày: Flute: Thomas Robertello Harpsichord: María Luisa Rayan-Forero [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 31/01/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 31/01/2019Yaxayas 41:17-29Cov Dej Uas Nyob Hauv Tiaj Suab Puam “Yexus teb hais tias, "Txhua tus uas haus cov dej hauv lub qhovtshij no tseem yuav rov nqhis dua, tiamsis tus uas haus cov dej uas kuv muab rau nws yuav tsis nqhis ib zaug li lawm. Cov dej uas kuv muab rau nws yuav txhawv hauv nws lub siab thiab cawm nws txojsia mus ibtxhis"” (Yauhas 4:13, 14). Lo lus nug xav: Vajtswv cog ...

Read more

Ziangh Ei Ging-sou: 31/01/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 31/01/2019I^saa^yaa 41: 17-29Wuom Yiem Deic-Bung Haanz “Yesu dau, Haaix dauh hopv naaiv norm wuom-kuotv nyei wuom, nqa'haav jaang aengx haih nqaatv nyei. Mv baac haaix dauh hopv yie bun nyei wuom, jaang yietc liuz maiv haih nqaatv. Yie oix bun wuov nyungc wuom yiem ninh nyei hnyouv hnangv yietc zingv wuom baetv cuotv daaih nor, bun ninh duqv yietc liuz nyei maengc.” (Yo^han 4:13-14) Waac ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Mùa Xuân Bất Tận

Mời bạn đọc lắng nghe chương trình Phát Thanh Tin Lành. Xin vui lòng bấm vào tựa đề và nút play để nghe. 2017      2017/01/24: Tết 2017/01/31: Mùa Xuân Bất Tận Tài liệu: www.tinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 31/01/2019

Sống Với Thánh Kinh: 31/01/2019 Xuất Ê-díp-tô Ký 10:8-11 Sự Cứng lòng “Hồ dễ ta cho các ngươi cùng con cái đều đi sao! Không! Quả thật không cho đâu, vì các ngươi có mưu ác” (câu 10). Câu hỏi suy ngẫm: Cuộc thương lượng giữa Pha-ra-ôn cùng ông Môi-se và ông A-rôn xảy ra như thế nào? Mưu ác mà Pha-ra-ôn đề cập ở câu 10 có nghĩa gì? Sự cứng lòng của vua ảnh hưởng tầm nhìn của ông ra sao? Bạn học được gì từ bà ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 31

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Lê-vi Ký 11Lê-vi Ký 12Lê-vi Ký 13Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 30/01/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 30/01/2019Yaxayas 41:1-16Tus Cawm Seej “Kuv yog tus Tswv, nej tus Vajtswv; kuv yeej tuav rawv nej sab tes xis, thiab kuv hais rau nej hais tias, 'Tsis txhob ntshai kuv yuav pab nej” (Yaxayas 41:13). Lo lus nug xav: Vajtswv cog lus li cas rau haiv neeg Yixalayees? Yam dab tsi ua rau haiv neeg Yixalayees zoo siab thiab ntseeg siab rau Vajtswv? Vajtswv tiv thaiv koj yav tas los li cas? ...

Read more

Ziangh Ei Ging-sou: 30/01/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 30/01/2019I^saa^yaa 41: 1-16Njoux Zuiz Mienh Wuov Dauh “O Yaakopv aac, meih hnangv gaeng-mau maiv henv, maiv dungx gamh nziex. O I^saa^laa^en aac, meih faix. Yie ganh oix tengx meih. Naaiv se Ziouv gorngv, dongh Zuoqc Meih Wuov Dauh, se I^saa^laa^en nyei Cing-Nzengc Tin-Hungh.” (I^saa^yaa 41: 14). Waac naaic bun meih hnamv: Ziouv Tin-Hungh laengz haaic nyungc waac caux I^saa^laa^en mienh ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Nê-hê-mi 2:9-20

Cùng Học Kinh Thánh Nê-hê-mi 2:9-20 Câu Hỏi Gợi Ý Có những rạn nứt hoặc đổ vỡ nào trong gia đình, trong Hội Thánh, trong cuộc sống, trong cộng đồng mà bạn quan tâm?  Bạn cảm thấy như thế nào trước những điều đó?  Bạn mơ ước gì về những điều đó?     Câu Hỏi Thảo Luận Sau khi được sự chấp thuận của nhà vua, Nê-hê-mi đã làm gì (2:9a)? Ông cùng đi với ai (2:9b)?  Phản ứng của những ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/01/2019

Sống Với Thánh Kinh: 30/01/2019 Xuất Ê-díp-tô Ký 10:1-7 Cảnh Báo Tai Vạ Thứ Tám “Ngươi không chịu hạ mình trước mặt Ta cho tới chừng nào? Hãy tha dân Ta đi, để chúng nó hầu việc Ta. Nếu từ chối, không cho dân Ta đi, này, ngày mai Ta sẽ sai cào cào đến địa phận ngươi” (câu 3b-4). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa muốn ông Môi-se thuật lại cho con cháu Ít-ra-ên điều gì? Bạn hiểu việc Đức Chúa Trời làm cứng lòng Pha-ra-ô ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top