Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2018 » October (Page 5)

Sống Với Thánh Kinh: 17/10/2018

Sống Với Thánh Kinh: 17/10/2018 Nê-hê-mi 13:23-31 Dòng Dõi Thánh “Vả, hơi sống của Đức Chúa Trời dù có dư dật, chỉ làm nên một người mà thôi. Nhưng vì sao chỉ làm một người? Ấy là vì tìm một dòng dõi thánh” (Ma-la-chi 2:15a). Câu hỏi suy ngẫm: Người Ít-ra-ên đã vi phạm kết ước nào với Chúa? Ông Nê-hê-mi đã quở trách dân Chúa ra sao? Ông Nê-hê-mi đã nêu ra kinh nghiệm thất bại của nhân vật lịch sử nào? Làm t ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 290

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Mác 10Mác 11Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/10/2018

Sống Với Thánh Kinh: 16/10/2018 Nê-hê-mi 13:23-31 Nếp Sống Không Gương Mẫu “Lạy Đức Chúa Trời tôi ôi! Xin nhớ lại chúng nó, vì chúng nó đã làm ô uế chức tế lễ và sự giao ước của chức tế lễ và của người Lê-vi” (câu 29). Câu hỏi suy ngẫm: Thầy Tế lễ Thượng phẩm Ê-li-a-síp đã làm gì khiến ông Nê-hê-mi phải quở trách? Điều sai phạm mà thầy tế lễ thượng phẩm làm gây ảnh hưởng gì đến cộng đồng Ít-ra-ên? Theo bạn, ...

Read more

Thánh Ca: Grande Eres Dios

...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 289

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Mác 8Mác 9Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/10/2018

Sống Với Thánh Kinh: 15/10/2018 Nê-hê-mi 13:15-22 Ngày của Chúa “Ấy vậy, khi các cửa Giê-ru-sa-lem khởi khuất trong bóng tối trước ngày Sa-bát, tôi bèn truyền người ta đóng cửa lại và dặn biểu chúng nó chỉ mở nó ra sau ngày Sa-bát; lại cắt đặt mấy kẻ trong đầy tớ tôi giữ cửa để không ai gánh chở đồ vào thành trong ngày Sa-bát” (câu 19). Câu hỏi suy ngẫm: Người Ít-ra-ên đã vi phạm điều gì với Chúa? Ông Nê-hê ...

Read more

Thánh Ca: Quyền Trong Huyết – There Is Power In The Blood

Tựa đề: Quyền Trong Huyết Nguyên tác: There Is Power in the Blood Nhạc và lời: Lewis E. Jones Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam- Bài Số 183 [divide style="2"] [one_half] There Is Power in the Blood 1. Would you be free from your burden of sin? There’s power in the blood, power in the blood; Would you o’er evil a victory win? There’s wonderful power in the blood. Refrain There is power, power, wonder ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 288

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Mác 6Mác 7Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Đức Tin Của Viên Đội Trưởng

  Tựa đề: Đức Tin Của Viên Đội Trưởng  Kinh Thánh: Lu-ca 7:1-10 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Đức Tin Của Viên Đội Trưởng  để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 14/10/2018

Sống Với Thánh Kinh: 14/10/2018 Gióp 28:20-28 Sự Khôn Ngoan Đến Từ Đâu? “Kính sợ Chúa, ấy là sự khôn ngoan; tránh khỏi điều ác, ấy là sự thông sáng” (Gióp 28:28). Câu hỏi suy ngẫm: Trong câu 20, ông Gióp đặt câu hỏi với mục đích gì? Ông Gióp bày tỏ sự hiểu biết hạn chế của con người về sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời ra sao? Ông kết luận sự khôn ngoan đến từ đâu? Làm thế nào bạn nhận được sự khôn ngoan? Ông ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top