Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2018 » September (Page 3)

Sống Với Thánh Kinh: 23/09/2018

Sống Với Thánh Kinh: 23/09/2018 Gióp 27:11-23 Thay Đoán Xét Bằng Yêu Thương “Lại nếu người nào nghe Lời Ta mà không vâng giữ, ấy chẳng phải Ta xét đoán người đó; vì Ta đến chẳng để xét đoán thế gian, nhưng để cứu chuộc” (Giăng 12:47). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp nhắc lại lời các bạn đã nói về tai họa người ác phải gặp như thế nào? Vì sao ông nhắc lại những lời ấy? Bạn làm gì khi đến với người trong hoạn nạn? ...

Read more

My Soul Follows

...

Read more

How Great Thou Art

...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 266

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Mi-chê 5Mi-chê 6Mi-chê 7Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Khải Huyền – Chương 18-19

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Khải Huyền - Chương 18-19 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/09/2018

Sống Với Thánh Kinh: 22/09/2018 Giê-rê-mi 9:10-14 Ai Là Người Khôn Ngoan? “Ai là khôn ngoan mà hiểu những sự này? Ai là giỏi giang mà biết những sự đó? Vì các đường lối của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng; những người công bình sẽ bước đi trong đó, còn những người phạm phép thì vấp ngã trong đó” (Ô-sê 14:9). Câu hỏi suy ngẫm: Tâm trạng của Tiên tri Giê-rê-mi ra sao khi ông thấy trước thảm cảnh mà dân Chúa sắp p ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 265

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Mi-chê 1Mi-chê 2Mi-chê 3Mi-chê 4Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/09/2018

Sống Với Thánh Kinh: 21/09/2018 Giê-rê-mi 9:7-9 Đức Chúa Trời Sẽ Thử Luyện “Ta sẽ lại tra tay trên ngươi, làm tan sạch hết cáu cặn ngươi, và bỏ hết chất pha của ngươi” (Ê-sai 1:25). Câu hỏi suy ngẫm: Giải pháp của Đức Giê-hô-va ra sao trước những sai phạm, dối trá của dân Chúa? Cụm từ “làm cho tan chảy và thử” mang ý nghĩa gì? Khi đối diện với sự sửa phạt, bạn nhận biết điều gì về bản thân và về Đức Chúa Tr ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 264

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Giô-na 1Giô-na 2Giô-na 3Giô-na 4Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Sợ Ai? Ai Sợ?

Sứ điệp: Sợ Ai? Ai Sợ? Kinh Thánh: Thi Thiên 27 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top