Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2018 » April (Page 4)

Sống Với Thánh Kinh: 20/04/2018

Sống Với Thánh Kinh: 20/04/2018 Giê-rê-mi 7:26-28 Sự Chân Thật Đã Dứt Khỏi Miệng “Vậy nên ngươi khá bảo chúng nó rằng: Này là dân chẳng nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, và không chịu nhận sự dạy dỗ. Sự chân thật mất rồi, đã dứt khỏi miệng chúng nó” (câu 28). Câu hỏi suy ngẫm: “Chân thật” hay lẽ thật đến từ đâu? Lẽ thật chỉ cho con người tìm được điều gì? Mối quan hệ giữa tuyển dân của Đức Chúa Trời ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 110

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:II Các Vua 6II Các Vua 7II Các Vua 8Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Vấn Đề Tội Lỗi

Sứ điệp: Vấn Đề Tội Lỗi Kinh Thánh: Rô-ma 1:18-32 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] I. Tội Lỗi Là Gì? (c. 18-22) 1. Không tin kính (c. 18) 2. Không công bình (c. 18) 3. Bắt hiếp lẽ thật (c. 18) 4. Không làm sáng Danh Đức Chúa Trời (c. 21) 5. Không tạ ơn (c. 21) 6. Thờ hình tượng (c. 22-23) II. Hậu Quả Của Tội Lỗi (c. 24-32) 1. Bị Đức Chúa Trời phó mặc (c. 24-31) (1) Sa vào sự ô uế theo lòng ham ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/04/2018

Sống Với Thánh Kinh: 19/04/2018 Giê-rê-mi 7:23-26 Chẳng Nghe, Chẳng Ghé Tai Vào… “Nhưng chúng nó chẳng nghe Ta, chẳng hề để tai vào, song lại cứng cổ, ăn ở càng xấu hơn tổ phụ mình” (câu 26). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giê-rê-mi đã mô tả thái độ của tuyển dân ra sao trước những lời Đức Giê-hô-va khuyên dạy họ? Có gì khác nhau giữa tổ phụ người Ít-ra-ên và thế hệ của họ? Ngày nay Chúa nhắc nhở bạn như thế nà ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 109

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:II Các Vua 4II Các Vua 5Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 13:1-11

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 13:1-11 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn làm một điều gì đặc biệt cho một ai đó hay không? Nếu có, động lực nào khiến bạn làm như vậy? Nếu không, tại sao? Câu Hỏi Thảo Luận Chuyện này xảy ra vào lúc nào? Đức Chúa Jesus biết điều gì sắp xảy ra?  Chúa đã làm gì để bày tỏ tình thương của Ngài cho các môn đệ của Ngài (13:1)? Việc gì đã xảy ra với Giu-đa Ích-ca-ri-ốt (13:2)?  Đức ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/04/2018

Sống Với Thánh Kinh: 18/04/2018 Giăng 15:1-4 Hãy Cứ Ở Trong Ta “Hãy cứ ở trong Ta, thì Ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong Ta, thì cũng không kết quả được” (câu 4). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa dùng hình ảnh nào trong câu 4 để ví sánh với một môn đệ không kết quả cho Chúa? Cứ ở trong Chúa là gì và kết qu ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 108

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:II Các Vua 1II Các Vua 2II Các Vua 3Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/04/2018

Sống Với Thánh Kinh: 17/04/2018 Giăng 15:1-3 Nhánh Nho Sai Trái “Hễ nhánh nào trong Ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết; và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả, để được sai trái hơn. Các ngươi đã được trong sạch, vì Lời Ta đã bảo cho” (câu 2-3). Câu hỏi suy ngẫm: Những nhánh nho ở trong thân nhưng không kết quả là hình ảnh về hạng tín hữu nào? Chúa sẽ làm gì với nhánh nho này? Nhánh nho đã kết quả thì Ch ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 107

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Các Vua 21I Các Vua 22Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top