Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2018 » January (Page 5)

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Hê-bơ-rơ – Chương 4-6

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Hê-bơ-rơ - Chương 4-6 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 20

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Xuất Ê-díp-tô Ký 14Xuất Ê-díp-tô Ký 15Xuất Ê-díp-tô Ký 16Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/01/2018

Sống Với Thánh Kinh: 20/01/2018 Giăng 14:21-24 Nghe và Vâng Giữ Lời Chúa “Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Nếu ai yêu mến Ta, thì vâng giữ Lời Ta, Cha Ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người” (câu 23). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Giu-đe hỏi Chúa điều gì? Tại sao ông hỏi như vậy? Chúa nhấn mạnh điều gì khi Ngài trả lời? Bạn áp dụng lời dạy của Chúa cho mình như thế nào? Khi nghe Lời Chúa Giê- ...

Read more

Kiến Thức: Mười Điều Răn

Mười Điều Răn Mười Điều Răn là những mạng lệnh của Đức Chúa Trời truyền cho người Do Thái được ghi lại trong Kinh Thánh.  Những mạnh lệnh này là những nguyên tắc căn bản hướng dẫn một người sống với Chúa và với nhau. I. Nội Dung Nội dung của  Mười Điều Răn được ghi lại trong Kinh Thánh như sau: Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giốn ...

Read more

Giá Trị Thật Của Sự Thờ Phượng – Phần 3

Giá Trị Thật Của Sự Thờ Phượng - Phần 3 Thuyết trình: Darlene Zschech  Hill Songs - Australia [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 19

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Xuất Ê-díp-tô Ký 11Xuất Ê-díp-tô Ký 12Xuất Ê-díp-tô Ký 13Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/01/2018

Sống Với Thánh Kinh: 19/01/2018 Giăng 14:15-21 Đấng An Ủi Khác “Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên Ủi khác, để ở với các ngươi đời đời” (câu 16). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa Giê-xu hứa sẽ nài xin Cha ban cho môn đệ một Đấng An Ủi Khác? Đấng An Ủi khác là ai? Ngài sẽ làm gì cho môn đệ? Bạn phải sống thế nào khi biết Đấng An Ủi, Thần Lẽ Thật đang ở với bạn? Chúa Giê-xu sắp rời mô ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Thử Thách và Cám Dỗ

Sứ điệp: Thử Thách và Cám Dỗ Kinh Thánh: Gia-cơ 1:12-18 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ Hội Thánh Tin Lành Orange, California [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 18

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Xuất Ê-díp-tô Ký 8Xuất Ê-díp-tô Ký 9Xuất Ê-díp-tô Ký 10Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/01/2018

Sống Với Thánh Kinh: 18/01/2018 Giăng 14:15, 21 Yêu Chúa và Vâng Giữ Lời Chúa “Ai có các điều răn của Ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến Ta; người nào yêu mến Ta sẽ được Cha Ta yêu lại, Ta cũng sẽ yêu người, và tỏ cho người biết Ta” (câu 21). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu dạy các môn đệ cần làm gì để thể hiện lòng yêu Chúa? Người yêu Chúa đúng sẽ nhận được những phước hạnh gì? Làm thế nào bạn biết điều ră ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top