Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2017 » November (Page 4)

Hợp Xướng: My Everything

Nguyên tác: My Everything (Praise Waiteth) Sáng tác:  Richard Smallwood [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/11/2017

Sống Với Thánh Kinh: 17/11/2017 Giăng 14:1-3Được Ở trong Nhà Cha “Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, Ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi Ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, Ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với Ta, hầu cho Ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó”(câu 2-3). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu hé mở cho môn đệ biết những gì về Nhà Cha? Điều này k ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Nầy Là Ngày Đức Giê-hô-va Dựng Nên

Sứ điệp: Nầy Là Ngày Đức Giê-hô-va Dựng Nên  Kinh Thánh: Thi Thiên 118 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ Hội Thánh Tin Lành Orange, California [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/11/2017

Sống Với Thánh Kinh: 16/11/2017 Giăng 14:1-3Đừng Bối Rối - Hãy Tin “Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin Ta nữa” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa dạy bí quyết nào để các môn đệ không bối rối khi Chúa lìa họ? Chúa phán “cũng hãy tin Ta nữa” là tin vào những điều gì? Làm thế nào bạn đứng vững trước nan đề trong cuộc sống? Cuộc trò chuyện của Chúa với môn đệ sau khi Ngài rửa chân c ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 9:35-41

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 9:35-41 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ cùng một ngày mà bạn vừa nhận được tin buồn rồi nhận được tin vui? Chuyện gì đã xảy ra? Bạn cảm thấy thế nào trong hoàn cảnh đó? Câu Hỏi Thảo Luận Chuyện gì đã xảy ra cho người được chữa lành? Đức Chúa Jesus đã làm gì khi Ngài biết chuyện này? Đức Chúa Jesus đã hỏi người đó điều gì (9:35)?  Người đó đã trả lời thế nào (9:36)?  Đức Chúa Jes ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/11/2017

Sống Với Thánh Kinh: 15/11/2017 Nê-hê-mi 7:1-7Điều Quan Trọng Hơn “Đức Chúa Trời tôi có cảm động lòng tôi chiêu tập những người tước vị, các quan trưởng, và dân sự, đặng đem chúng vào sổ từng gia phổ” (câu 5a). Câu hỏi suy ngẫm: Câu 4 cho thấy tình hình dân cư Ít-ra-ên thế nào? Ông Nê-hê-mi đã làm gì để củng cố lại tình hình người Ít-ra-ên lúc bấy giờ? Những việc làm đó giúp ích gì cho người Ít-ra-ên? Bạn h ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 14/11/2017

Sống Với Thánh Kinh: 14/11/2017 Nê-hê-mi 7:1-4Chọn Người Lãnh Đạo “Tôi giao phó việc cai trị Giê-ru-sa-lem cho Ha-na-ni, em tôi, và cho Ha-na-nia, quan tể cung; vì là một người trung tín và kính sợ Đức Chúa Trời hơn nhiều kẻ khác” (câu 2). Câu hỏi suy ngẫm: Sau công việc xây cất vách tường thành, câu 2 cho biết ông Nê-hê-mi tiếp tục ưu tiên cho công việc gì? Ông dựa vào tiêu chuẩn nào để chọn người lãnh đạo ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 13/11/2017

Sống Với Thánh Kinh: 13/11/2017 Nê-hê-mi 6:15-19Hoàn Tất Công Trình “Khi những thù nghịch chúng tôi hay được điều đó, thì các dân tộc chung quanh chúng tôi đều sợ hãi và lấy làm ngã lòng; vì chúng nó nhìn biết rằng công việc này thành được bởi Đức Chúa Trời của chúng tôi”(câu 16). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Nê-hê-mi bị kẻ thù tấn công nhiều lần, điều đó có ảnh hưởng gì đến tiến độ xây cất bức tường thành không? ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sự Kêu Gọi

  Tựa đề: Sự Kêu Gọi Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:13-16 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Sự Kêu Gọi để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 12/11/2017

Sống Với Thánh Kinh: 12/11/2017 Gióp 14:13-17Sự Sống Lại “Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật, là đạo Tin Lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Chúa Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa, Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta, cho đến kỳ chuộc lấy những người mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài” (Ê-phê-sô 1:13-14). Câu hỏi suy n ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top