Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2017 » July (Page 9)

Sống Với Thánh Kinh: 01/07/2017

Sống Với Thánh Kinh: 01/07/2017 Ma-thi-ơ 10:40-42 Cơ Hội Đầu Tư cho Mọi Người “Ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ này chỉ uống một chén nước lạnh, vì người nhỏ đó là môn đệ Ta, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, người ấy sẽ chẳng mất phần thưởng của mình đâu” (câu 42). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đã dạy cho môn đệ nguyên tắc gì trong câu 40? Đấng tiên tri và người công chính là những ai? Cho uống một chén nư ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top