Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2017 » July (Page 8)

No, Not One! – This World Is Not My Home

    ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 05/07/2017

Sống Với Thánh Kinh: 05/07/2017 Công Vụ 9:36-42Đầu Tư Thuộc Linh Đúng Chỗ “Ai thương xót người nghèo, tức cho Đức Giê-hô-va vay mượn; Ngài sẽ báo lại việc ơn lành ấy cho người” (Châm Ngôn 19:17). Câu hỏi suy ngẫm: Bà Ta-bi-tha là ai? Bà đã đầu tư những điều mình có cho việc gì? Qua lễ tang bà, chúng ta thấy mọi người đối xử với bà ra sao? Chúa đã “báo lại việc ơn lành ấy cho người” kỳ diệu như thế nào? Bạn ...

Read more

Cầu Nguyện – Phần 9

2. Xưng Tội Xưng tội là lời cầu nguyện chân thành về tội lỗi.  Trở nên ngay thẳng và giữ trong sự thanh sạch trước mặt Chúa là điều cần thiết để gần gũi với Ngài và được hiệu quả trong khi cầu nguyện.  Tất cả chúng ta đều là tội nhân và đều vấp phạm trong nhiều cách (Gia-cơ 3:2).  Vì vậy, chúng ta chưa được sẵn sàng để phục vụ Chúa hoặc cầu xin Ngài điều gì cho tới khi chúng ta chân thành xưn ...

Read more

Thánh Ca: I Will Arise And Go To Jesus

Tựa đề: I Will Arise And Go To Jesus Lời: Joseph Hart - 1759 Nhạc: Dân ca Hoa Kỳ Trình bày: Ruut Sallinen ...

Read more

America, The Beautiful

Nguyên tác: America, The Beautiful Lời: Katharine Lee Bates Nhạc: Samuel A. Ward  [divide style="2"] America, The Beautiful O beautiful for spacious skies, For amber waves of grain, For purple mountain majesties Above the fruited plain! America! America! God shed His grace on thee And crown thy good with brotherhood From sea to shining sea! O beautiful for pilgrim feet, Whose stern, impa ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 04/07/2017

Sống Với Thánh Kinh: 04/07/2017 Châm Ngôn 22:6Đầu Tư Thuộc Linh cho Con Trẻ “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; dù khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó” (câu 6). Câu hỏi suy ngẫm: Trước giả Châm Ngôn lưu ý đến đối tượng nào cần được dạy và cần phải dạy điều gì? Kết quả của việc dạy dỗ này là gì? Bạn đang đầu tư cho con cháu mình qua việc nuôi dạy chúng đi theo con đường của Chúa như thế nào ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Phi-líp – Chương 2

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Phi-líp – Chương 2 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 03/07/2017

Sống Với Thánh Kinh: 03/07/2017 Ma-thi-ơ 6:19-21Đầu Tư Vào Nước Trời “Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy” (câu 19). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu dạy con dân Chúa nên và không nên làm gì? Tại sao? Chúa muốn nhấn mạnh điều gì qua lời dạy này? Bạn cần làm gì để đầu tư đúng chỗ? Trong nền kinh tế Ít-ra-ên thời bấy giờ, tài sản của mọi ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 02/07/2017

Sống Với Thánh Kinh: 02/07/2017 Gióp 9:1-4Chẳng Có Ai Công Bình “Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không… và họ nhờ ân sủng Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (Rô-ma 3:10, 24). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp xác nhận điều gì với ông Binh-đát? Làm thế nào để loài người được xem là công bình trước mặt Đức Chúa Trời? Bạn làm gì ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Dân Số Ký – Chương 1-5

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Dân Số Ký - Chương 1-5 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top