Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2017 » July (Page 7)

Đức Tin Và Hành Động

Người nói: "Ðức Giê-hô-va phán như vầy: Hãy đào cho nhiều hầm hố khắp trong trũng nầy. Vì Ðức Giê-hô-va phán rằng: Các ngươi sẽ không thấy gió, cũng chẳng thấy mưa, thế mà trũng nầy sẽ đầy dẫy nước và các ngươi, bầy chiên, cùng súc vật của các ngươi, đều sẽ uống nước được" (II Các Vua 3:16, 17) Các đạo quân của ba vị vua đang khốn khổ vì thiếu nước: Ðức Chúa Trời sắp ban nước cho họ, và vị tiên tri đã ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 10/07/2017

Sống Với Thánh Kinh: 10/07/2017 Lu-ca 18:18-30Được và Mất Khi Đầu Tư Thuộc Linh “Đức Chúa Giê-xu nghe vậy, bèn phán rằng: Còn thiếu cho ngươi một điều; hãy bán hết gia tài mình, phân phát cho người nghèo, thì ngươi sẽ có của cải ở trên trời; bấy giờ hãy đến mà theo Ta” (câu 22). Câu hỏi suy ngẫm: Viên quan trẻ đến tìm Chúa Giê-xu để hỏi về vấn đề gì? Tại sao anh lại quan tâm đến điều đó dù anh rất giàu có? ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 09/07/2017

Sống Với Thánh Kinh: 09/07/2017 Gióp 9:5-13Chúa Quyền Năng “Đức Giê-hô-va, là Đấng Cứu Chuộc ngươi, đã gây nên ngươi từ trong lòng mẹ, phán như vầy: Ta là Đức Giê-hô-va, đã làm nên mọi vật, một mình Ta đã giương các tầng trời và trải đất, ai ở cùng Ta?” (Ê-sai 44:24). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp bày tỏ quyền năng của Chúa như thế nào? Quyền năng của Chúa bày tỏ qua vũ trụ ra sao? Ông Gióp bày tỏ Chúa vô hình ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Dân Số Ký – Chương 6-12

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Dân Số Ký - Chương 6-12 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 08/07/2017

Sống Với Thánh Kinh: 08/07/2017 Phi-líp 3:7-11Chịu Lỗ Để Được Điều Quý Hơn “Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giê-xu Christ là quý hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô chấp nhận từ bỏ mọi sự ông có để đánh đổi điều gì? Điều đó có giá trị thế nào và nhờ đâu mà có? Sứ đồ Phao-lô hy vọng gì từ trong sự n ...

Read more

Đất Thánh

Tựa đề: Khi Chúa Bước Vào Thuyền Sáng tác: Thiên Kiều Giang Trình bày: Thiên Kiều Giang [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 07/07/2017

Sống Với Thánh Kinh: 07/07/2017 II Các Vua 11:1-12Đầu Tư Hôm Nay, Kết Quả Tương Lai “Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ, chúng ta sẽ gặt” (Ga-la-ti 6:9). Câu hỏi suy ngẫm: Bà Giô-sê-ba là ai? Bà đã làm gì và kết quả việc làm của bà ra sao? Tại sao bà quyết định thực hiện một việc mạo hiểm như vậy? Nhờ đâu chúng ta tin chắc những sự đầu tư thuộc linh hôm nay chắc chắn mang ...

Read more

He Is Jehovah

Tựa đề: He Is Jehovah Trình bày: Gaither Vocal Singers [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 06/07/2017

Sống Với Thánh Kinh: 06/07/2017 Ma-thi-ơ 10:40-42Đầu Tư Bằng Cách Phục Vụ Tha Nhân “Quả thật, Ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em Ta, ấy là đã làm cho chính mình Ta vậy” (Ma-thi-ơ 25:40). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa dùng những hình ảnh cụ thể nào để giúp chúng ta hiểu được việc phục vụ Chúa? Phần thưởng dành cho những người có lòng hiếu kh ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 6:25-40

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 6:25-40 Câu Hỏi Gợi Ý Bạn đang tìm kiếm điều gì? Động lực thúc đẩy bạn làm điều đó là gì? Điều bạn tìm kiếm đó có giá trị được bao lâu? Câu Hỏi Thảo Luận Khi gặp Chúa, đoàn dân đã hỏi Chúa điều gì (6:25)? Đức Chúa Jesus nhắc đoàn dân động cơ khiến họ tìm kiếm Ngài là gì (6:26)? Chúa dạy đoàn dân điều họ nên làm là gì (6:27)? Tại sao? Đoàn dân đã đáp lại như thế nào (6:28)? Đức Chúa ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top