Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2017 » March (Page 2)

Sống Với Thánh Kinh: 28/03/2017

Sống Với Thánh Kinh: 28/03/2017 I Cô-rinh-tô 1:10-12Nhân Danh Đức Chúa Giê-xu Christ “Mặc dù anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha” (Cô-lô-se 3:17). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Sứ đồ Phao-lô nhân danh Chúa Giê-xu Christ để giải quyết nạn chia rẽ tại Hội Thánh Cô-rinh-tô? Điều này có ý nghĩa thế nào với bạn? Sau lời chào thăm v ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/03/2017

Sống Với Thánh Kinh: 27/03/2017 I Cô-rinh-tô 1:7-9Được Đấng Thành Tín Gìn Giữ “Chiên Ta nghe tiếng Ta, Ta quen nó, và nó theo Ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay Ta” (Giăng 10:27-28). Câu hỏi suy ngẫm: Lời bảo đảm nào cho Cơ Đốc nhân đang trông đợi ngày Đức Chúa Giê-xu tái lâm (câu 8-9)? Ai sẽ thực hiện lời bảo đảm này? Lời bảo đảm có ý nghĩa thế nào đố ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/03/2017

Sống Với Thánh Kinh: 26/03/2017 Gióp 5:8-16Tìm Cầu Chúa “Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời cho; Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết” (Giê-rê-mi 33:3). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-li-pha kêu gọi ông Gióp làm gì? Ông Ê-li-pha giảng giải Đức Chúa Trời là Đấng thế nào? Khi gặp những khó khăn trong cuộc sống, bạn ưu tiên đến với Chúa hay giải quyết theo sự khôn ngoan mình? Sau kh ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Xuất Ê-díp-tô – Chương 36-40

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Xuất Ê-díp-tô Ký   - Chương 36-40 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/03/2017

Sống Với Thánh Kinh: 25/03/2017 I Cô-rinh-tô 1:7-9Không Thiếu Một Ơn Nào “Anh em đang trông đợi kỳ Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta hiện đến, cũng chẳng thiếu một ơn nào” (câu 7). Câu hỏi suy ngẫm: Chữ “ơn” trong câu 7 đề cập đến ân tứ thuộc linh nào? Cơ Đốc nhân cần ơn gì để trông chờ ngày Chúa Giê-xu Christ tái lâm? Vì sao những ân tứ thuộc linh được Sứ đồ Phao-lô nhắc đến khi đề cập việc họ đang trông đợi ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/03/2017

Sống Với Thánh Kinh: 24/03/2017 Giê-rê-mi 3:12-18Trông Chờ Ngày Phước Hạnh “Vì sự nhận biết vinh quang Đức Giê-hô-va sẽ đầy dẫy khắp đất như nước phủ đầy biển” (Ha-ba-cúc 2:14). Câu hỏi suy ngẫm: Cụm từ “trong những ngày đó” (câu 16, 18) và “trong thời đó” (câu 17) chỉ về thời điểm nào? Trước giả nhắc đến “Hòm giao ước của Đức Giê-hô-va” với ý nghĩa gì? Khung cảnh ngày phước hạnh nào được nhắc đến trong câu ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Hội Thánh, Xã Hội và Tôi

Sứ điệp: Mục sư Nguyễn Thỉ: Hội Thánh, Xã Hội và Tôi Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ Kinh Thánh: Ga-la-ti 5:26-6:10 Chúa Nhật 19/3/2017  Hội Thánh Tin Lành Orange, California [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/03/2017

Sống Với Thánh Kinh: 23/03/2017 Giê-rê-mi 3:12-18Lời Hứa của Đấng Nhân Từ “Hãy đi, xây về phía bắc, rao lên những lời này: Đức Giê-hô-va phán: Hỡi Ít-ra-ên bội nghịch; hãy trở về! Ta sẽ không lấy nét mặt giận nhìn ngươi đâu, vì Ta hay thương xót; Ta chẳng ngậm giận đời đời, Đức Giê-hô-va phán vậy. Chỉn ngươi phải nhận lỗi mình…” (câu 12-13a). Câu hỏi suy ngẫm: Những lời hứa nào Đức Chúa Trời dành cho dân Ch ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 3:22-30

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 3:22-30 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn giúp ai khởi đầu một công việc, và rồi người đó hơn bạn.  Bạn cảm thấy thế nào? Tại sao? Câu Hỏi Thảo Luận Đức Chúa Jesus và các môn đồ đã đến đâu? Ngài và các môn đồ của Ngài làm gì ở đó (3:22)?  Lúc đó, Giăng đang làm gì? Tại đâu?  Vì sao (3:23)?  Việc này đã xảy ra vào lúc nào (3:24)? Chuyện gì đã xảy ra giữa các môn đệ của Giăng và người Do ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/03/2017

Sống Với Thánh Kinh: 22/03/2017 Giê-rê-mi 3:12-13Lời Kêu Gọi Ăn Năn của Đấng Nhân Từ “Hãy đi, xây về phía bắc, rao lên những lời này: Đức Giê-hô-va phán: Hỡi Ít-ra-ên bội nghịch; hãy trở về! Ta sẽ không lấy nét mặt giận nhìn ngươi đâu, vì Ta hay thương xót; Ta chẳng ngậm giận đời đời, Đức Giê-hô-va phán vậy. Chỉn ngươi phải nhận lỗi mình” (câu 12-13a). Câu hỏi suy ngẫm: Lời kêu gọi ăn năn được dành cho nhữn ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top