Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2016 » November (Page 8)

Sống Trong Ngài

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 06/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 06/11/2016 Gióp 1:1; 13:5 Tại Sao Người Lành Gặp Khổ Nạn? “Dẫu Chúa giết ta, ta cũng còn nhờ cậy nơi Ngài” (Gióp 13:15). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa để cho người lành, đạo đức thường gặp khổ nạn? Bạn có kinh nghiệm nào về việc Chúa thử rèn bạn? Bạn đã đọc trọn sách Gióp mấy lần? Bạn cảm nhận gì khi đọc sách Gióp? Tại sao người lành, đạo đức thường gặp khổ nạn? Tại sao Chúa là Đấng th ...

Read more

Oh the Blood

...

Read more

Vì Tôi

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 05/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 05/11/2016 Hê-bơ-rơ 12:4-11 Vâng Phục Để Được Sự Sống  “Cha về phần xác sửa phạt, mà chúng ta còn kinh sợ thay, huống chi Cha về phần hồn, chúng ta há chẳng càng nên vâng phục lắm để được sự sống sao?” (câu 9). Câu hỏi suy ngẫm: Cha mẹ thường làm gì để dạy dỗ con cái? Vì sao Đức Chúa Trời sửa phạt con dân Ngài? Bạn nên có thái độ nào khi bị Chúa sửa phạt? Bạn có sẵn sàng vâng phục trong ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 04/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 04/11/2016   Sáng Thế Ký 22:1-14 Vâng Phục Vô Điều Kiện “Thiên sứ phán rằng: Đừng tra tay vào mình con trẻ và chớ làm chi hại đến nó; vì bây giờ Ta biết rằng ngươi thật kính sợ Đức Chúa Trời, bởi cớ không tiếc với Ta con ngươi, tức con một ngươi” (Sáng Thế Ký 22:12). Câu hỏi suy ngẫm: Trong thời gian gần đây, bạn đã vâng phục Chúa trong những lãnh vực nào? Bạn thấy lãnh vực nào khi ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Sáng Thế Ký – Chương 3-6

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Sáng Thế Ký - Chương 3-6 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 03/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 03/11/2016 Sáng Thế Ký 22:1-19 Lòng Vâng Phục của Ông Áp-ra-ham “Bởi đức tin, Áp-ra-ham dâng Y-sác trong khi bị thử thách; người là kẻ đã nhận lãnh lời hứa, dâng con một mình (Hê-bơ-rơ 11:17). Câu hỏi suy ngẫm: Lý do nào Đức Chúa Trời bảo ông Áp-ra-ham dâng cậu Y-sác làm của lễ thiêu? Ông Áp-ra-ham suy nghĩ gì khi ông hoàn toàn vâng theo lời Chúa phán? Chúa đã chuẩn bị trước cho ông Áp- ...

Read more

Việt Nam Cần Phúc Âm Của Chúa

...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top