Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2016 » November (Page 7)

Joy to the World – Organ & Kèn

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 09/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 09/11/2016 Giô-suê 5:13-15 Lãnh Đạo và Vâng Phục “Người đáp: Không. Bây giờ Ta đến làm Tướng Đạo Binh của Đức Giê-hô-va. Giô-suê bèn sấp mặt xuống đất, lạy và hỏi rằng: Chúa truyền cho tôi tớ Chúa điều gì?” (Giô-suê 5:14). Câu hỏi suy ngẫm: Nhờ đâu ông Giô-suê chiến thắng Giê-ri-cô? Bạn đang đối diện với những Giê-ri-cô trong đời sống ra sao? Bạn có đang lắng nghe tiếng Chúa không? Bằng ...

Read more

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 48

Chương 5: Động Cơ và Phương Pháp Của Họ Cuốn sách nầy được phát sinh khi tôi được mời thuyết trình về Denman cho Hội Thánh Tin Lành Giám Lý tại Miami vào tháng Giêng năm 1978. Tôi đã bị lôi cuốn khi được nghe một ít về con người đáng chú ý nầy: Harry Denman. Harry Denman là một tín đồ, ông đã sống độc thân suốt cả đời mình vì cớ Đấng Christ. Harry Denman là người quen mặc chỉ một bộ đồ vét và một đôi giày c ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Rô-ma – Chương 1

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Rô-ma  - Chương 1 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 08/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 08/11/2016 Công Vụ 9:10-19 Người Được Chúa Dùng (2) “Vả, tại Đa-mách có một môn đệ tên là A-na-nia. Chúa phán cùng người trong sự hiện thấy rằng: Hỡi A-na-nia! Người thưa rằng: Lạy Chúa, có tôi đây” (câu 10). Câu hỏi suy ngẫm: Ông A-na-nia là ai (câu 10)? Phần Kinh Thánh này cho bạn biết gì thêm về con người và đức tin của ông? Chúa muốn ông làm gì (câu 11-12)? Ông A-na-nia đã phản ứng ...

Read more

Bánh Chưa Quay

“Ép-ra-im khác nào bánh chưa quay” (Ô-sê 7:8) Chiếc bánh chưa trở thì còn sống một bên. Đó là tình trạng của Ép-ra-im. Như bánh chưa quay, ân điển Đức Chúa Trời vẫn chưa chạm đến Ép-ra-im trên mọi phương diện; mặc dầu chi tộc này có vâng lời Đức Chúa Trời, nhưng họ vẫn chống lại Ngài ở nhiều điểm. Hỡi linh hồn ta, có phải đây là lời cảnh cáo cho chính ngươi? Hãy xem xét có phải ngươi đang ở trong trường hợp ...

Read more

My Song Is Love Unknown

Nguyên tác: My Song Is Love Unknown Lời: Samuel Crossman (1664)  Nhạc:  John Ireland (1879-1962) [divide style="2"] My Song is Love Unknown My song is love unknown, My Saviour’s love to me; Love to the loveless shown, That they might lovely be. O who am I, That for my sake My Lord should take Frail flesh and die? He came from His blest throne Salvation to bestow; But men made strange, and none The longed-fo ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 07/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 07/11/2016 Công Vụ 9:1-19 Người Được Chúa Dùng (1) “Nhưng Chúa phán rằng: Hãy đi, vì Ta đã chọn người này làm một đồ dùng Ta, để đem Danh Ta đồn ra trước mặt các dân ngoại, các vua, và con cái Ít-ra-ên; Ta lại sẽ tỏ ra cho người biết phải chịu đau đớn vì Danh Ta là bao nả” (câu 15-16). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Sau-lơ trên đường đến thành Đa-mách để làm gì (câu 1-2)? Theo bạn, tại sao ông S ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Chọn Lựa Số Phận

Tựa đề: Chọn Lựa Số Phận Kinh Thánh: Lu-ca 16:19-31 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Chọn Lựa Số Phận và nút play để nghe bài giảng ...

Read more

For Your Name Is Holy

...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top