Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2016 » November (Page 3)

Sống Với Thánh Kinh: 23/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 23/11/2016 Giê-rê-mi 2:22-25Phương Cách Thanh Tẩy Tội Lỗi “Xin hãy rửa tôi cho sạch hết trọi gian ác, và làm tôi được thanh khiết về tội lỗi tôi” (Thi Thiên 51:2). Câu hỏi suy ngẫm: Tuyển dân Ít-ra-ên có thái độ thế nào với tội họ đã phạm? Đức Giê-hô-va so sánh bản chất ham thích phạm tội của người Ít-ra-ên giống điều gì? Phương cách thanh tẩy tội lỗi của người Ít-ra-ên ngày trước và co ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Rô-ma – Chương 4-6

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Rô-ma  - Chương 4-6 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio ...

Read more

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 50

Họ đã trăn trở vì sự thôi thúc của Đức Thánh Linh Đức Thánh Linh được ban cho chúng ta không phải để cho chúng ta được thoải mái thuận tiện nhưng để làm cho chúng ta trở thành những nhà truyền giáo. Các môn đồ đang bâng khuâng không biết khi nào tận thế sẽ đến, và Đức Chúa Jesus đã bảo họ rằng đó không phải là việc của họ. Họ phải chờ đợi Đức Thánh Linh giáng lâm, Ngài sẽ ban quyền năng cho họ để ra đi, lan ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 22/11/2016 Giê-rê-mi 2:20-21Nho Thuần Chủng hay Nho Hoang? “Ta đã trồng ngươi như cây nho tốt, giống đều rặc cả; mà cớ sao ngươi đã đốc ra nhánh xấu của gốc nho lạ cho Ta?” (câu 21). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời đã làm gì cho tuyển dân Ít-ra-ên? Tuyển dân đã đáp lại như thế nào? Chúa mô tả tình trạng hiện tại của người Ít-ra-ên bằng hình ảnh nào? Bạn thấy hình ảnh nào giống với tình ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 21/11/2016 Giê-rê-mi 2:18-19Tội Ác Ngươi Sẽ Sửa Phạt Ngươi “Tội ác ngươi sẽ sửa phạt ngươi, sự bội nghịch ngươi sẽ trách ngươi, nên ngươi khá biết và thấy rằng lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và chẳng có lòng kính sợ Ta, ấy là một sự xấu xa cay đắng, Chúa, là Đức Giê-hô-va Vạn Quân phán vậy” (câu 19). Câu hỏi suy ngẫm: Hình ảnh người Ít-ra-ên uống nước sông Si-ho và sông Cái có ý ...

Read more

Thánh Ca Tạ Ơn: For Every Mountain

Nguyên tác: For Every Mountain Sáng tác: Kurt Carr Trinh bày: Brooklyn Tabernacle Choir [divide style="2"] For Every Mountain I've got so much to thank God for So many wonderful blessings and So many open doors A brand new mercy Along with each new day That's why I praise You For this I give You praise: For waking me up this morning That's why I praise You For sending me on my way That's why I praise You Fo ...

Read more

Thánh Ca: Hãy Đếm Những Ơn Phước Chúa Ban

Tựa đề: Hãy Đếm Các Ơn Phước Chúa Ban Nguyên tác: Count Your Blessings Lời: Johnson Oatman, Jr. (1856-1922) Nhạc: Edwin O. Excell (1851-1921) Tài liệu: Songs for Young Peo­ple, by Ed­win Ex­cell (Chi­ca­go, Il­li­nois: 1897) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài Số 214 Trình bày: Ban Cao Niên Hội Thánh Gia Định [divide style="2"] [one_half] Count Your Blessings 1. When upon life’s billows you are tempes ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 20/11/2016 Gióp 1:1-3Phước Hạnh của Người Công Chính “Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sinh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo; mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng” (Thi Thiên 1:3). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp nhận được những phước hạnh nào? Quan niệm người được phước trong Cựu Ước và Tân Ước khác nhau ra sao? Bạn quan niệm thế nào là người được phước trong Đấng Ch ...

Read more

Liên Khúc: Carol of the Bell – Ba Vua Miền Đông

Carol of the Bells - We Are Three Kings Hillsong Church London Carol Service 2015 SSE Arena, Wembley ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top