Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2016 » October (Page 6)

Sống Với Thánh Kinh: 16/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 16/10/2016 Thi Thiên 149:1-6Hội Chúng Thờ Phượng Chúa “Ha-lê-lu-gia! Hãy hát xướng cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới! Hãy hát ngợi khen Ngài trong hội các thánh Ngài” (Thi Thiên 149:1). Câu hỏi suy ngẫm: Chúng ta thờ phượng Chúa một mình hay chỉ với gia đình mình có đủ không? Trọng tâm của sự thờ phượng là gì, vì sao? Bạn áp dụng bài học này ra sao? Thi Thiên 149 mở đầu với lời kêu gọi t ...

Read more

Sơ Lược Quan Điểm Thần Học Cơ Đốc Giáo – Phần 5

Giai Đoạn 5 Thần Học Thời Khai Sáng (1648-1789) Thời Khai Sáng cũng gọi là Thời Lý Trí đã nổi bật từ hậu bán thế kỷ 17 cho đến cuối thế kỷ 18. Trong giai đoạn này những khái niệm xưa nay vốn dựa vào truyền thống và đức tin đã bị ánh sáng của lý trí và khoa học thách thức và đặt thành vấn đề nghi vấn. Rene Descartes (1596-1650) triết gia Pháp đã gieo tư tưởng “Tôi suy nghĩ, cho nên tôi hiện hữu.” (Je pense, ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 15/10/2016 E-xơ-ra 7:19-24Đấng Ban Đầy Đủ Mọi Sự “Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (Phi-líp 4:19). Câu hỏi suy ngẫm: Phần thứ hai của chiếu chỉ có những điều gì? Tại sao Vua Ạt-ta-xét-xe rất hào phóng cung cấp mọi nhu cầu vật chất cho ông E-xơ-ra và dân Chúa như vậy? Chúng ta học được ...

Read more

Về

Tựa đề: Về Nhạc và lời: Tiến Nguyễn Trình bày: Lưu Chí Vỹ ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Ma-thi-ơ – Chương 25-26

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Ma-thi-ơ - Chương 25-26 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 14/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 14/10/2016 E-xơ-ra 7:13-18Vững Lòng Sống Hiến Dâng “Ngươi hãy dùng bạc này cần mẫn mua những bò đực, chiên đực, chiên con, luôn của lễ chay, và lễ quán cặp theo, rồi dâng lên trên bàn thờ ở nơi đền của Đức Chúa Trời các ngươi, ở tại Giê-ru-sa-lem” (câu 17). Câu hỏi suy ngẫm: Ai đã giục lòng Vua Ạt-ta-xét-xe ban hành chiếu chỉ? Phần đầu của chiếu chỉ (câu 13-18) nói về những vấn đề gì? C ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Cảnh Giác

...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top