Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2016 » September (Page 10)

Sống Với Thánh Kinh: 05/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 05/09/2016 Công Vụ 20:17-27Phục Vụ Chúa Cách Khiêm Nhường “Tôi hầu việc Chúa cách khiêm nhường, phải nhiều nước mắt, và ở giữa sự thử thách mà người Giu-đa đã lập mưu hại tôi” (câu 19). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đang giảng cho ai? Tinh thần phục vụ Chúa của ông như thế nào trong quá khứ? Hiện tại ông gặp khó khăn gì và thái độ của ông ra sao? Bạn có đang phục vụ Chúa cách khiêm nh ...

Read more

Mục sư Trần Trọng Luật: Sống Trung Tín

Tựa đề: Sống Trung Tín Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 4:1-5 Mục sư Trần Trọng Luật - Anaheim, California Chúa Nhật - 14/8/2016 ...

Read more

Man of Sorrows – Thống Khổ Nhân

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 04/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 04/09/2016 Thi Thiên 146:7-10 Đức Giê-hô-va Cai Trị Đời Đời “Đức Giê-hô-va sẽ cai trị đời đời; Ớ Si-ôn, Đức Chúa Trời ngươi làm Vua đến muôn đời! Ha-lê-lu-gia!” (câu 10). Câu hỏi suy ngẫm: Trước giả cho thấy gì về sự cai trị của Chúa? Nhận thức được sự cai trị của Chúa sẽ giúp ích điều gì cho chúng ta? Bài học hôm nay đem lại cho bạn niềm vui nào? Lời ca “Đức Giê-hô-va sẽ cai trị đời đờ ...

Read more

Nguyện Chúa Nắm Tay Tôi

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 03/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 03/09/2016 Dân Số Ký 12:1-10Người Lãnh Đạo Khiêm Nhường “Vả, Môi-se là người rất khiêm hòa hơn mọi người trên thế gian” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se gặp sự chống đối của ai? Ông phản ứng như thế nào? Đức Chúa Trời bênh vực ông ra sao? Hậu quả của việc chống đối đầy tớ Chúa là gì? Bạn có khiêm nhường trong sự phục vụ Chúa không? Khi lãnh đạo người Ít-ra-ên đi trong hoang mạc, ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Ma-thi-ơ – Chương 6-8

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Ma-thi-ơ - Chương 6-8 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 02/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 02/09/2016 Mi-chê 6:1-8Lối Sống Khiêm Nhường Trước Mặt Chúa “...Cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao?” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời quở trách người Ít-ra-ên điều gì? Ngài nhắc lại những điều nào? Chúa đòi hỏi con dân Chúa ngày xưa và chúng ta ngày nay phải học tập đức độ ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top