Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2016 » August (Page 4)

Sống Với Thánh Kinh: 21/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 21/08/2016 Thi Thiên 146:1-2Ca Ngợi Chúa “Ha-lê-lu-gia! Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va!” (câu1). Câu hỏi suy ngẫm: Trong phần Kinh Thánh này trước giả đến với Chúa như thế nào? Mối liên hệ giữa trước giả với Chúa ra sao? Bạn đã dành thời gian riêng tư với Chúa ra sao và cảm tạ Chúa như thế nào? Năm thi thiên cuối cùng (146-150) được gọi là “Thi Thiên Chúc Tụng.” Các thi th ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 20/08/2016 Giê-rê-mi 1:7-8Năng Lực Giúp Vững Vàng trong Chức Vụ “…vì ngươi sẽ đi khắp nơi nào Ta sai ngươi đi, và sẽ nói mọi điều ata truyền cho nói. Đừng sợ vì cớ chúng nó; vì Ta ở với ngươi đặng giải cứu ngươi …” (câu 7- 8). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời đã làm gì trước điều lo lắng của chàng thanh niên Giê-rê-mi? Lời bảo đảm này có ý nghĩa như thế nào cho ông? Lời hứa nào của Chúa ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Ma-thi-ơ – Chương 1-2

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Ma-thi-ơ - Chương 1-2 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 19/08/2016 Giăng 10:1-6Người Chăn Thật “Hỡi con người, hãy nói tiên tri nghịch cùng những người chăn của Ít-ra-ên; hãy nói tiên tri, và bảo những người chăn ấy rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Khốn nạn cho người chăn của Ít-ra-ên, là ngưởi chỉ nuôi mình! Há chẳng phải những người chăn nên cho bầy chiên ăn sao?” (Ê-xê-chi-ên 34:2). Câu hỏi suy ngẫm: Kể ẩn dụ chuồng chiên, Chúa m ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 18/08/2016 Giăng 9:39-41Mù hay Sáng? “Đức Chúa Giê-xu bèn phán rằng: Ta đã đến thế gian đặng làm sự phán xét này: Hễ ai chẳng thấy, thì thấy; còn ai thấy, lại hóa mù” (câu 39). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi mở mắt tâm linh cho anh khiếm thị, Chúa phán điều gì? Tại sao những người Pha-ri-si nghe thì chất vấn Chúa? Chúa muốn dạy điều gì khi Ngài nói đến nghịch lý của mù và sáng? Sau khi Chú ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top