Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2016 » August (Page 2)

Sống Với Thánh Kinh: 29/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 29/08/2016 Công Vụ 15:1-11 Được Cứu Nhờ Ân Sủng “Trái lại, chúng ta tin rằng nhờ ơn Đức Chúa Giê-xu, chúng ta được cứu cũng như người ngoại vậy” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao các tín hữu người Giu-đê (Do Thái) dạy những Dân Ngoại mới tin Chúa Giê-xu phải làm phép cắt bì? Điều gì xảy ra sau đó? Sứ đồ Phi-e-rơ giải thích thế nào trong câu 8-9? Điều này có ý nghĩa gì trong niềm tin ...

Read more

Power of Your Love

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 28/08/2016 Thi Thiên 146:3-6Trông Cậy Nơi Chúa “Thà nương náu mình nơi Đức Giê-hô-va còn hơn tin cậy loài người” (Thi Thiên 118:8). Câu hỏi suy ngẫm: Trong câu 3-4, vì sao trước giả khuyên đừng tin cậy vào con người? Hậu quả của việc trông cậy vào con người như thế nào? Tại sao trông cậy vào Chúa là có phước? Trước giả khuyên dạy con dân Chúa phải trông cậy nơi Đức Giê-hô-va. Ông trình ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 27/08/2016 Công Vụ 14:21-28 Tường Trình Công Việc Chúa “Hai người đến nơi, nhóm họp Hội thánh rồi, bèn thuật lại mọi việc Đức Chúa Trời đã cậy mình làm, và Ngài mở cửa đức tin cho Dân Ngoại là thể nào” (câu 27). Câu hỏi suy ngẫm: Hai ông Phao-lô và Ba-na-ba đã làm gì trước khi về lại nơi mà họ đã được sai đi? Tại sao họ làm như thế? Việc tường trình chuyến truyền giáo thứ nhất của hai ô ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Ma-thi-ơ – Chương 3-5

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Ma-thi-ơ - Chương 3-5 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 26/08/2016 Công Vụ 14:8-20 Vinh Quang Thuộc Về Đức Chúa Trời “Hỡi các bạn, sao làm điều đó? Chúng ta chỉ là loài người, giống như các ngươi; chúng ta giảng Tin lành cho các ngươi, hầu cho xây bỏ các thần hư không kia, mà trở về cùng Đức Chúa Trời hằng sống, là Đấng đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật trong đó” (câu 15). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao người dân thành Lít-trơ tôn hai ông ...

Read more

Làn Sóng

...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top