Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2016 » June (Page 7)

Sống Với Thánh Kinh: 12/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 12/06/2016 Thi Thiên 143:1-6Xin Chúa Nghe Con “Tôi giơ đưa lên hướng về Chúa; Lòng tôi khát khao Chúa như đất khô khan vậy” (câu 6). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Đa-vít bày tỏ đặc tính nào của Chúa? Tại sao ông xin Chúa đừng xét đoán ông? Hoàn cảnh của ông ra sao và ông đã làm gì? Bạn học được điều gì qua bài học này? Thi Thiên 143:1-6 là lời cầu nguyện “Xin Chúa Nghe Con” của ông Đa-vít dâng ...

Read more

Phim Kinh Thánh: Sách Đa-ni-ên

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 11/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 11/06/2016 I Ti-mô-thê 5:3-8Săn Sóc Người Nhà Mình “Nhưng nếu bà góa có con hoặc cháu, thì con cháu trước phải học làm điều thảo đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ; vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời” (I Ti-mô-thê 5:4). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô dạy các tín hữu phải đối xử thế nào với các bà góa? Đặc biệt, ông dạy gì về trách nhiệm chăm sóc người nhà của các tín hữu? Điều này ...

Read more

Amazing Grace

...

Read more

Sleepless Night

...

Read more

Thông Báo: Đại Hội Liên Hữu Tin Lành Baptist Việt Nam – 2016

Thông Báo Đại Hội Liên Hữu Tin Lành Baptist Việt Nam Lần Thứ 32 Sẽ được tổ chức từ ngày 30/6/-3/7/2016 Tại Marriott Hotel: 3201 South 176th Street Seattle, Washington 98188 Chủ đề của Đại Hội là Phục Hưng Hội Thánh Các diễn giả: Mục sư Nguyễn Tấn Dương Mục sư Đoàn Hưng Linh Mục sư Ngô Việt Tân Mọi chi tiết về đại hội, xin tham khảo tại: Đại Hội Baptist - 2016   ...

Read more

Và Con Tim Đã Vui Trở Lại

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 10/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 10/06/2016 Sáng Thế Ký 18:1-8Tấm Lòng Phục Vụ của Ông Áp-ra-ham “Hãy siêng năng mà chớ làm biếng; phải có lòng sốt sắng; phải hầu việc Chúa” (Rô-ma 12: 11). Câu hỏi suy ngẫm: Các hành động của ông Áp-ra-ham trong các câu 2, 6, 7, và 8 cho thấy tinh thần phục vụ của ông Áp-ra-ham như thế nào? Điều gì bạn cần phải sửa đổi hoặc được khích lệ sau khi học được gương phục vụ của ông Áp-ra-ham ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top