Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2016 » May (Page 4)

Tường Lưu: Thở Than

Thở Than Cũng một lẽ ấy, Ðức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Ðức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. (Rô-ma 8:26) Buổi chiều xuống, mặt trời đi... vội vã Bóng đêm đen lững thững đến trần gian Nỗi cô đơn như nước mắt âm thầm Rơi lặng lẽ... Chúa ơi, con buồn lắm! Con buồn lắ ...

Read more

Go Rest High On That Mountain

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 21/05/2016 Giăng 8:31-37Tự Do hay Nô Lệ “Bấy giờ Ngài phán cùng những người Giu-đa đã tin Ngài, rằng: Nếu các ngươi hằng ở trong đạo Ta, thì thật là môn đệ Ta; các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi” (câu 31, 32). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu nói gì với những người Giu-đa tin Ngài? Những người này đã cãi lại với Chúa ra sao? Chúa dạy gì về tự do và nô lệ? Làm thế ...

Read more

I Love The Lord

...

Read more

In The Gardern

...

Read more

‘Til The Storm Passes By

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 20/05/2016   Giăng 8:21-30 Chúa Giê-xu, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu   “Vậy Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Khi các ngươi treo Con Người lên, bấy giờ sẽ biết Ta là ai, và biết Ta không tự mình làm điều gì, nhưng nói điều Cha Ta đã dạy Ta” (câu 28 BTT).   “Vì vậy, Đức Chúa Giê-xu nói rằng: 'Khi các ngươi treo Con Người lên, lúc ấy các ngươi sẽ biết rằng Ta là Đấng Hằng Hữu, và biết Ta ...

Read more

Vài Hoạt Động Của Thánh Kinh Hội Tại Việt Nam Từ Cuối Thế Kỷ 19 Đến Đầu Thế Kỷ 20

II. Tại Miền Trung - Annam (1902 - 1911) Do tình hình chính trị phức tạp tại Việt Nam, kể từ năm 1900, công việc phân phối Kinh Thánh tại Đông Dương đã được chuyển sang chi nhánh của Thánh Kinh Hội tại Paris đặc trách.  Năm 1900, 10.000 sách Công Vụ do Walter James dịch được in tại Paris.[1] Sau nhiều lần Thánh Kinh Hội vận động với chính phủ Pháp không thành công, Đức Chúa Trời lại mở đường một cách kỳ diệ ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top