Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2015 » November (Page 8)

Ân Chúa Dẫy Đầy

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 11/11/2015

Sống Với Thánh Kinh: 11/11/2015 Giăng 5:24-30Vượt Cõi Chết vào Cõi Sống “Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời Ta mà tin Đấng đã sai Ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống” (câu 24). Câu hỏi suy ngẫm: “Tin Chúa” có nghĩa là gì? Tại sao có hai kết quả khác nhau lúc con người sống lại? Bí quyết vượt qua sự chết mà vào cõi sống là gì? Tội ...

Read more

André Rieu: Christmas Around the World

...

Read more

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 8

Chương 2: Phẩm Chất Trong Sinh Hoạt Tại Hội Thánh Của Họ Cho đến lúc này, chúng ta đã xem qua những phẩm chất mà các Cơ Đốc nhân ban đầu thể hiện. Bây giờ, chúng ta hãy xem xét những phẩm chất trong sinh hoạt tại Hội Thánh của họ. Thông thường, đây là nơi những nan đề lớn nhất trong việc truyền bá Phúc Âm xảy ra. Hội Thánh phô diễn những chướng ngại vật rất lớn cho rất nhiều người từ bên ngoài nhìn vào xem ...

Read more

Chúa Đến Vì Con

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 10/11/2015

Sống Với Thánh Kinh: 10/11/2015 Ma-thi-ơ 28:18-20Hội Thánh: Sứ Mệnh trong Trần Gian “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Linh mà làm phép báp-tem cho họ,và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi” (câu 19-20a). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu ban cho môn đệ Ngài hai lời hứa nào (câu 18, 20b)? Mục đích những lời hứa này được ban cho là gì (câu 19-20a)? ...

Read more

Tình Chúa Vĩnh Hằng

...

Read more

Shame

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 09/11/2015

Sống Với Thánh Kinh: 09/11/2015 Ma-thi-ơ 16:17-19Hội Thánh: Hy Vọng cho Trần Gian “Còn Ta, Ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, Ta sẽ lập Hội Thánh Ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó” (câu 18). Câu hỏi suy ngẫm: Hội Thánh được Chúa Giê-xu thành lập được đặt nền tảng trên ai và để làm gì (câu 18b, 19)? Sứ đồ Phi-e-rơ được Chúa Giê-xu giao phó vai trò gì (câu 19)? Bài học này giúp bạn nhậ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top