Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2015 » September (Page 3)

Sống Với Thánh Kinh: 25/09/2015

Sống Với Thánh Kinh: 25/09/2015 Công Vụ 4:32-37Một Cộng Đồng Mới Sống Động “Vả, người tin theo đông lắm, cứ một lòng một ý cùng nhau. Chẳng ai kể của mình là của riêng; nhưng kể mọi vật là của chung cho nhau” (câu 32). Câu hỏi suy ngẫm: Cộng đồng mới của những người tin Chúa Giê-xu có những đặc điểm nào? Bạn và các tín hữu trong cộng đồng có thể làm gì để Hội Thánh của bạn trở nên giống Hội Thánh đầu tiên c ...

Read more

Jesus Cứu Tôi

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/09/2015

Sống Với Thánh Kinh: 24/09/2015 Công Vụ 4:23-31Lời Cầu Nguyện trong Lúc Chịu Bức Hại “Này, xin Chúa xem xét sự họ ngăm dọa, và ban cho các đầy tớ Ngài rao giảng đạo Ngài một cách dạn dĩ” (câu 29). Câu hỏi suy ngẫm: Hai Sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng làm gì khi được thả khỏi tù? Việc gì xảy ra sau đó? Bạn học được gì qua sự đáp ứng của các môn đệ của Chúa Giê-xu trong lúc chịu bức hại? Bạn và Hội Thánh của mình thư ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 12:20-25

Cùng Học Kinh Thánh Công Vụ 12:20-25 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn cảm thấy bạn có uy quyền vì người khác phải lệ thuộc vào bạn hay không?  Uy quyền đó tồn tại bao lâu? Khi nào thì uy quyền đó không còn tác dụng? Câu Hỏi Thảo Luận Sau khi Sứ đồ Phi-e-rơ được giải thoát, vua Hê-rốt đi đâu (12:19)?  Mối quan hệ của ông với dân cư tại Ty-rơ và Si-đôn như thế nào (12:20)?  Vì sao hai thành phố này đành chấp nhận ...

Read more

Người Tôi Yêu Mến

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/09/2015

Sống Với Thánh Kinh: 23/09/2015 Công Vụ 4:13-22Những Người Bức Hại “Họ bèn đòi hai người vào, rồi cấm tiệt, chẳng cho nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà nói hay là dạy” (câu 18). Câu hỏi suy ngẫm: Những người bức hại hai Sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng trong phân đoạn Kinh Thánh này là ai (xem thêm câu 1)? Họ có những đặc điểm nào? Tại sao họ ngăm dọa, ngăn cấm rao giảng về Danh Chúa Giê-xu? Hai Sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng ...

Read more

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 1

Chương 1: Bí Quyết Tạo Ảnh Hưởng Của Họ Khi mười một môn đồ bắt đầu truyền bá Phúc Âm cho thế giới, chúng ta có thể tự hỏi họ đã làm công việc đó như thế nào.  Chỉ trong vòng mười năm sau khi Đức Chúa Jesus chết, Phúc Âm về Chúa đã được truyền đến Alexandria và Antioch, là những thành phố lớn nhất Phi châu và Á châu. Gần như chắc chắn rằng Phúc Âm cũng đã được truyền đến Rome vào lúc đó: Cơ Đốc giáo là một ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/09/2015

Sống Với Thánh Kinh: 22/09/2015 II Các Vua 17:34-41Ít-ra-ên Cáo Chung: Dòng Dõi Bất Tuân “Như vậy, các dân tộc ấy kính sợ Đức Giê-hô-va và cũng hầu việc những hình tượng chạm của mình; tổ phụ chúng nó làm thế nào, thì con cái cháu chắt chúng nó cũng hãy còn làm thế ấy cho đến ngày nay” (câu 41). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa nhắc lại những giao ước nào cho con cháu ông Gia-cốp nói chung? Dân chúng đã sống như thế ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/09/2015

Sống Với Thánh Kinh: 21/09/2015 II Các Vua 17:7-33 Ít-ra-ên Cáo Chung: Nguyên Nhân Chính “Ít-ra-ên đã phân rẽ nhà Đa-vít, tôn Giê-rô-bô-am, con trai Nê-bát, làm vua; người quyến dụ Ít-ra-ên bội nghịch Đức Giê-hô-va, và khiến cho họ phạm tội lớn. Ít-ra-ên đều đi trong hết thảy tội lỗi của Giê-rô-bô-am đã phạm, chẳng từ bỏ chút nào” (câu 21, 22). Câu hỏi suy ngẫm: Lời Tiên tri A-hi-gia nói trước về Ít-ra-ên đ ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top