Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2015 » July (Page 5)

Sống Với Thánh Kinh: 16/07/2015

Sống Với Thánh Kinh: 16/07/2015 Giăng 2:23-25Đức Tin Theo Cảm Xúc và Đức Tin Thật “Nhưng các việc này đã chép, để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời,và để khi các ngươi tin, thì nhờ Danh Ngài mà được sự sống” (Giăng 20:31). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao ở Giê-ru-sa-lem có nhiều người chứng kiến phép lạ Chúa làm và tin Danh Chúa nhưng Ngài không tin họ? Đức tin theo c ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 9:20-31

Cùng Học Kinh Thánh Công Vụ 9:20-31 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn lâm vào hoàn cảnh mà những người từng có cùng tâm trí với bạn trước kia, bây giờ trở thành thù nghịch với bạn?  Chuyện gì đã xảy ra? Những người đó đã làm gì cho bạn? Câu Hỏi Thảo Luận Sau-lơ sống với các tín hữu tại Đa-mách bao lâu (9:19)?  Sau đó ông làm gì (9:20)? Những người Do Thái nghe Sau-lơ trình bày biết gì về ông (9:21)?  Điều gì làm ...

Read more

Cuộc Đời Đổi Mới

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/07/2015

Sống Với Thánh Kinh: 15/07/2015 Giăng 2:17-22Đền Thờ Mới “Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Hãy phá đền thờ này đi, trong ba ngày Ta sẽ dựng lại!”(câu 19). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi Chúa Giê-xu dẹp sạch những người buôn bán trong sân Đền Thờ, các môn đệ nghĩ gì? Và những người Giu-đa phản ứng ra sao? Chúa Giê-xu muốn dạy điều gì khi Ngài phán: “Hãy phá đền thờ này đi, trong ba ngày Ta sẽ dựng lại!”? Ngày nay, chúng ...

Read more

Thánh Ca: Nous sommes une maison

...

Read more

Hạ Xuyên Phong Ngạn – Toyohiko Kagawa – Phần 12

Bấy giờ gia đình Phong Ngạn gồm 16 người kể cả Mỹ Chi, mẹ ghẻ của chàng cũng thường có mặt tại đó.  Mỗi bữa cơm trưa Haru đều đến và chẳng bao lâu, đã trở thành một phần tử trong gia đình.  Vào tháng Chạp năm Minh Trị băng hà, nàng từ bỏ hẳn tôn giáo riêng và chịu lễ báp têm trong niềm tin mới.  Nàng thật là một người phụ nữ gương mẫu, dịu hiền và luôn nghĩ đến săn sóc những người cần đến sự giúp đỡ của nàn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 14/07/2015

Sống Với Thánh Kinh: 14/07/2015 Giăng 2:13-16Cơn Giận Công Chính “Ngài phán cùng người bán bồ câu rằng: Hãy cất bỏ đồ đó khỏi đây, đừng làm cho nhà Cha Ta thành ra nhà buôn bán” (câu 16). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa là Đấng nhu mì, hiền lành lại nổi giận dẹp sạch những người buôn bán ở Đền Thờ như vậy? Thế nào là cơn giận theo xác thịt và cơn giận công chính? Bạn học được điều gì qua câu chuyện này? Chún ...

Read more

Thi Thiên 23

...

Read more

Người Gieo Giống

Người Gieo Giống “Người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra rải, Ắt sẽ trở về cách vui mừng, mang bó lúa mình.” Thi Thiên 126:6 Người truyền đạo của Chúa khoát trên vai trách nhiệm phổ biến cứu ân của Chúa cho đồng loại.  Đây là trách nhiệm của tình thương.  Vì tình thương, Đức Chúa Trời đã ban cho Con Ngài xuống thế gian để thực hiện kế hoạch cứu chuộc nhân loại, thì cũng vì tình thương, người truyền đạo đi r ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 13/07/2015

Sống Với Thánh Kinh: 13/07/2015 Giăng 2:1-12Tin và Chia Sẻ “Ấy là tại Ca-na, trong xứ Ga-li-lê, mà Đức Chúa Giê-xu làm phép lạ thứ nhất, và tỏ bày sự vinh hiển của mình như vậy; môn đệ bèn tin Ngài” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Mục đích của phép lạ trong phân đoạn Kinh Thánh này là gì (câu 11)? Kể lại các diễn tiến từ khi hết rượu đến khi phép lạ xảy ra. Chúng ta áp dụng thế nào vào đời sống để có sự vui mừn ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top