Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2015 » May (Page 3)

My Heart’s Lifted

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/05/2015

Sống Với Thánh Kinh: 26/05/2015 Giăng 1:14Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt “Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha.” Câu hỏi suy ngẫm: Ngôi Lời đã trở nên xác thịt nghĩa là gì? Chúa Giê-xu làm người giống và khác chúng ta thế nào? Từ “Con Một” mang ý nghĩa gì? Làm thế nào để bạn có thể ngắm xem được ...

Read more

Nào Việc Chi Jêsus Không Thể Làm

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/05/2015

Sống Với Thánh Kinh: 25/05/2015 Giăng 1:10-13Quyền Trở Nên Con Đức Chúa Trời “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin Danh Ngài” (câu 12). Câu hỏi suy ngẫm: Trong câu 10 và 11, Sứ đồ Giăng ngạc nhiên về hai điều nào? Để được tái sinh tâm linh, trở nên con Đức Chúa Trời, phần của Chúa đã làm gì cho chúng ta, và phần của chúng ta phải làm gì ...

Read more

Spirit Song

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/05/2015

Sống Với Thánh Kinh: 24/05/2015 Giăng 14:15-21Đấng Ở Với Chúng Ta Đời Đời “Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng An Ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, tức Thần Lẽ Thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài, nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và ở trong các ngươi” (Giăng 14:16, 17). Câu hỏi suy ngẫm: Trước khi về cùng Cha, Chúa Giê-x ...

Read more

An Nghỉ

Mời bạn đọc lắng nghe chương trình Phát Thanh Tin Lành.  Xin vui lòng bấm vào tựa đề và nút play để nghe. 2015    05/20/2015 An Nghỉ 05/12/2015 Chúa Là Chủ 05/05/2015 Gia Tài Của Mẹ 04/28/2015 40 Năm Sau 04/21/2015 Ba Mươi Tháng Tư 04/14/2015 Đức Tin 04/07/2015 Sống Sung Mãn 03/31/2015 Tiệc Thánh 03/24/2015 Đá Biết Nói 03/17/2015 Con Đường Thập Giá 03/10/2015 Mùa Chay 02/27/2015 Muối và Ánh Sáng 02/23/2015 ...

Read more

The Comforter Has Come

...

Read more

Night of Your Return

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/05/2015

Sống Với Thánh Kinh: 23/05/2015 Giăng 1:5-9Người Làm Chứng về Sự Sáng “Có một người Đức Chúa Trời sai đến, tên là Giăng. Người đến để làm chứng, là làm chứng về sự sáng, hầu cho bởi người ai nấy đều tin” (câu 6, 7). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Giăng Báp-tít là ai, ông làm gì và với mục đích gì? Sự sáng mà ông Giăng Báp-tít làm chứng chỉ về ai? Ánh sáng tác động trên bóng tối thế nào? Bạn xác định mục đích sống củ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top