Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2015 » February (Page 7)

Giê-xu – Chúa Của Tình Yêu

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 11/02/2015

Sống Với Thánh Kinh: 11/02/2015 Các Quan Xét 14:10-11Gần Mực Thì Đen “Anh em chớ mắc lừa: Bạn bè xấu làm hư thói nết tốt” (1 Cô-rinh-tô 15:33). Câu hỏi suy ngẫm: Khi cha của ông Sam-sôn xuống nhà cô gái tại Thim-na, ông Sam-sôn đã làm gì? Đây là một việc bình thường hay bất thường? Việc làm này ảnh hưởng thế nào đến vai trò người Na-xi-rê của ông Sam-sôn? Ai là những người bạn mới của ông Sam-sôn? Ai hay đi ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 10/02/2015

Sống Với Thánh Kinh: 10/02/2015 Các Quan Xét 14:1-3Đẹp Mắt Con “Xin dạy tôi làm theo ý muốn Chúa, vì Chúa là Đức Chúa Trời tôi; Nguyện Thần tốt lành của Chúa dẫn tôi vào đất bằng thẳng” (Thi Thiên 143:10). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Sam-sôn đến Thim-na để làm gì? Ông Sam-sôn chọn vợ theo tiêu chuẩn nào? Cha mẹ ông đã nhắc nhở ông điều gì về việc lấy vợ? Quyết định của ông Sam-sôn cho bạn hiểu gì về thứ tự ưu tiê ...

Read more

Ngài Thật Đáng Yêu

Toàn thể cách người thật đáng yêu (Nhã-ca 5:16) Vẻ đẹp tột bậc của Đức Chúa Jesus thật thu hút, không phải chỉ để chiêm ngưỡng mà là để yêu. Ngài không phải chỉ đẹp mà thôi, nhưng Ngài thật đáng yêu. Chắc chắn là những người thuộc về Chúa có thể biện minh hoàn toàn cho lối dùng chữ vàng ngọc nầy, bởi vì Ngài vốn là đối tượng của tình yêu nồng nàn của họ; một tình yêu được đặt nền trên cá tính nội tại tuyệt ...

Read more

Draw Me Close

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 09/02/2015

Sống Với Thánh Kinh: 09/02/2015 Các Quan Xét 13:1-5, 24-25Được Sinh Ra cho Một Mục Đích “Vì ngươi sẽ có nghén và sinh một con trai. Dao cạo sẽ không đưa qua đầu nó, bởi vì đứa trẻ từ trong lòng mẹ sẽ làm người Na-xi-rê cho Đức Chúa Trời; về sau nó sẽ giải cứu Ít-ra-ên khỏi tay dân Phi-li-tin” (câu 5). Câu hỏi suy ngẫm: Câu chuyện kể về sự ra đời của ai? Đứa bé khi ra đời sẽ được gọi bằng danh hiệu nào? Vì s ...

Read more

Thánh Ca: For Every Mountain

...

Read more

Thánh Ca: In His Time

...

Read more

Ôi Tình Thương

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 08/02/2015

Sống Với Thánh Kinh: 08/02/2015 Thi Thiên 116:15-19Lời Hứa Nguyện của Người Thánh “Tôi sẽ trả xong cho Đức Giê-hô-va các sự tôi hứa nguyện, Tại trước mặt cả dân sự Ngài” (câu 14). Câu hỏi suy ngẫm: Để đáp lại ơn cứu mạng của Chúa, tác giả Thi Thiên 116 đã hứa nguyện với Chúa những gì? Tại sao tác giả lại đề cập về sự chết của các người thánh và xưng mình là đầy tớ của Ngài? Bạn đã hứa nguyện và hoàn nguyện ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top