Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2014 » June (Page 3)

God’s Not Dead

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/6/2014

Sống Với Thánh Kinh: 24/6/2014 Khải Huyền 7:9-12 Hé Nhìn Cõi Vĩnh Hằng “Sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta, Đấng ngự trên ngai và thuộc về Chiên Con” (câu 10, NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Giăng thấy ai trong khải tượng về cõi vĩnh hằng? Họ làm gì ở nơi đó? Trong quang cảnh đó, ai quan trọng nhất? Tại sao? Chúa Giê-xu được tôn quý như thế nào? Bạn bày tỏ sự tôn kính Chúa như thế nào trong đời s ...

Read more

Để Hiểu Lời Chúa

Ông hiểu lời mình đọc đó chăng? (Công-vụ các Sứ-đồ 8:30) Chúng ta có thể trở thành những giáo sư giỏi để dạy người khác và khó bị các ngọn gió giáo lý đưa đi đây đi đó nếu chúng ta tìm kiếm sự hiểu biết tinh tường về Lời của Ðức Chúa Trời nhiều hơn.  Vì Ðức Thánh Linh là Tác giả của Kinh Thánh, Ngài là Ðấng duy nhất có thể soi sáng chúng ta hiểu đúng Kinh Thánh. Chúng ta phải luôn luôn cầu hỏi Ngài, xin Ngà ...

Read more

There is a Higher Throne

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/6/2014

Sống Với Thánh Kinh: 23/6/2014 Giăng 3:16 Sự Sống Đời Đời “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16). Câu hỏi suy ngẫm: Điều nào bày tỏ bản chất Đức ChúaTrời yêu thương? Sự sống đời đời là gì? Điều kiện nào cần có để nhận sự sống đời đời? Tin nhận Con Đức Chúa Trời - Chúa Giê-xu có nghĩa gì? Chúa Giê- ...

Read more

Khôn Ngoan Hay Dại Dột

Sứ Điệp: Khôn Ngoan Hay Dại Dột Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 3:16-23 Diển giả: Mục sư Nguyễn Bá Quang [divide style="2"] Tôi Con Chúa Là Ðền Thờ 16. Anh chị em chẳng biết rằng anh chị em là đền thờ của Ðức Chúa Trời, và Ðức Thánh Linh của Ðức Chúa Trời đang ngự trong anh chị em sao? 17. Nếu ai phá hủy đền thờ của Ðức Chúa Trời, Ðức Chúa Trời sẽ phá hủy kẻ ấy, vì đền thờ của Ðức Chúa Trời là thánh, mà chính anh ...

Read more

You Are Holy

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/6/2014

Sống Với Thánh Kinh: 22/6/2014 Thi Thiên 104:31-35 Sống Vì Vinh Quang Chúa “Nguyện vinh quang Đức Giê-hô-va còn đến mãi mãi” (câu 31a). Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả đáp ứng như thế nào khi ông nhận biết Đức Chúa Trời là Đấng Sáng Tạo và chăm sóc muôn loài? Bạn có cùng suy nghĩ về Chúa như tác giả không? Đáp ứng của bạn là gì? Muôn vật bày tỏ công việc sáng tạo và chăm sóc của Chúa. Qua đó, muôn vật bày tỏ vinh ...

Read more

Thánh Ca Brazil

...

Read more

Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 15b

Chúa Cứu Sống Bé Gái và Chữa Bệnh Cho Một Phụ Nữ Khi Đức Chúa Jesus xuống thuyền và trở lại bờ bên kia, một đoàn người rất đông tụ họp chung quanh Ngài. Lúc Ngài đang đứng bên bờ hồ, có một người tên là Jairus, là một trong số những lãnh đạo của hội đường, đến; khi gặp Ngài, ông liền phủ phục dưới chân Ngài, và khẩn thiết cầu xin: “Con gái tôi sắp chết. Xin Thầy đến và đặt tay trên cháu, để cháu được chữa l ...

Read more

©2012-2018 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top