Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2014 » June

Cầu Hỏi Chúa

Ða-vít cầu vấn Ðức Giê-hô-va  (II Sa-mu-ên 5:23) Lúc Ða-vít cầu hỏi Ðức Giê-hô-va sau khi ông vừa đánh bại dân Phi-li-tin và thu được một chiến thắng lớn. Dân Phi-li-tin đã kéo một đạo quân rất đông đến, nhưng nhờ Ðức Chúa Trời phù hộ, Ða-vít đã khiến chúng vỡ chạy dễ dàng. Tuy nhiên, hãy chú ý là chúng đã trở lại một lần nữa; nhưng Ða-vít không đi giao chiến với chúng trước khi cầu hỏi Ðức Giê-hô-va. Ông đ ...

Read more

Giờ Danh Sách Tuyên Đọc

...

Read more

When the Roll Is Called Up Yonder

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/6/2014

Sống Với Thánh Kinh: 30/6/2014 1 Các Vua 8:1-30 Sự Hiện Diện Vinh Quang của Đức Chúa Trời “Khi các thầy tế lễ vừa ra khỏi Nơi Thánh thì có đám mây tràn đầy đền thờ của Đức Giê-hô-va … vì vinh quang của Đức Giê-hô-va tràn ngập Đền Thờ của Ngài” (câu 10, 11b). Câu hỏi suy ngẫm: Hòm Giao Ước có liên quan gì đến sự hiện diện của Đức Chúa Trời? Sự hiện diện đầy vinh quang của Đức Chúa Trời trong Đền Thờ nói lên ...

Read more

Thuận Phục

Sứ Điệp: Thuận Phục Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 11:2-16 Diển giả: Mục sư Nguyễn Bá Quang [divide style="2"] Phong Tục Phụ Nữ Trùm Ðầu 2. Tôi có lời khen anh chị em, vì anh chị em luôn nhớ đến tôi trong mọi sự, và duy trì những truyền thống tôi đã truyền lại cho anh chị em. 3. Nhưng tôi muốn anh chị em biết rằng Ðấng Christ là đầu của mọi người nam, người nam là đầu của người nữ, và Ðức Chúa Trời là đầu của Ðấn ...

Read more

Look for Me At Jesus’ Feet

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/6/2014

Sống Với Thánh Kinh: 29/6/2014 Thi Thiên 105:1-3a Công Việc Kỳ Diệu của Chúa “Hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va và cầu khẩn Danh Ngài! Hãy rao truyền công việc Ngài giữa các dân!” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả đưa ra những lời kêu gọi nào trong phần Thi Thiên nầy? Những lời kêu gọi nầy dành cho ai? Qua đó, bạn thấy mình được thúc giục làm những gì? Thi Thiên 105 nhắc lại những việc kỳ diệu Đức Chúa Trời đã làm ...

Read more

He Is Able

...

Read more

Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 16a

Trao Trách Nhiệm Truyền Giảng Cho Các Sứ Ðồ Đức Chúa Jesus gọi mười hai môn đồ của Ngài đến, ban cho họ uy quyền trên tà linh để đuổi trừ chúng, và chữa lành mọi bệnh tật, đau yếu. Ðây là tên của mười hai Sứ Đồ: Đầu tiên là Simon, còn gọi là Peter, và em trai của ông là Andrew; James con của Zebedee, và em trai của ông là John; Philip và Bartholomew; Thomas và Matthew, người thâu thuế; James con của Alphaeu ...

Read more

Vì Tội Tôi

...

Read more

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top