Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2014 » April (Page 5)

Ý Nghĩa Thuộc Linh Của Mẫu Tự Hy-bá-lai: Aleph

Chữ Thứ Mười Lăm: SAMECH (Giúp đỡ) Số tiêu biểu: 60 Chữ nầy có nghĩa là "giúp đỡ" hay nâng đỡ, hỗ trợ v. v... Kinh Thánh dùng chữ nầy rất ít. Trong thư I Tê-sa-lô-ni-ca 5:14 và Công Vụ 20:35 ngụ ý khuyên người mạnh nên nâng đỡ kẻ yếu đuối. Cũng có nghĩa là sự trợ giúp công việc nhà Chúa trong nhiều phương diện. Trong I Cô-rinh-tô 12:28 có chép: "Đức Chúa Trời lập trong Hội Thánh, thứ nhất là sứ-đồ, thứ nhì ...

Read more

Speak O Lord

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/4/2014

Sống Với Thánh Kinh: 22/4/2014 Giăng 20:24-31 Phước cho Những Người Không Thấy Mà Tin “Chúa Giê-xu phán: Vì con thấy Ta, nên ngươi tin. Phước cho những người chưa thấy mà đã tin” (câu 29 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao ông Thô-ma không tin Chúa Giê-xu đã sống lại? Chúa Giê-xu đã làm gì để giúp cho đức tin của ông? Ông xác nhận niềm tin của mình thế nào? Có bao giờ bạn nghi ngờ Chúa Giê-xu Phục Sinh khô ...

Read more

Thánh Ca: Từ Giã

Tựa đề: Từ Giã Nguyên tác: Tựa đề: Từ Giã Lời: Nguyệt Thu Nhạc: Elizabeth Pate Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 893 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [/one_half] [one_half_last] [one_half] Từ Giã 1. Về đây chung nhóm phước hạnh biết bao Được Cha thêm sức duỡng nuôi tâm hồn Niềm vui trong Chúa càng thêm hăng hái Khát khao được đến với Cha gần hơn. Điệp Kh ...

Read more

He’s Alive

Tựa đề: He's Alive Sáng tác: Dolly Parton Trình bày: David Phelps He's Alive The gates and doors were barred And all the windows fastened down I spent the night in sleeplessness And rose at every sound Half in hope of sorrow And half in fear the day Would find the soldiers breakin' through To drag us all away And just before the sunrise I heard something at the wall The gate began to rattle And a voice bega ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/4/2014

Sống Với Thánh Kinh: 21/4/2014 Giăng 20:19-30 Một Khởi Đầu Mới “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới” (2 Cô-rinh-tô 5:17). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi gặp Chúa sống lại thì các môn đệ có cách nhìn về Chúa như thế nào? Chúa Giê-xu đã thay đổi đời sống họ ra sao? Chúa Giê-xu đã ban điều gì cho các môn đệ để thi hành công tác Chúa giao? ...

Read more

Thánh Ca: Xin Ngài Đưa Dắt Anh

Tựa đề: Xin Ngài Đưa Dắt Anh Nguyên tác: Lời: Nhạc: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 892 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [/one_half] [one_half_last] [one_half] Xin Ngài Đưa Dắt Anh 1. Xin Ngài đưa lối dắt anh đi Chúa đưa từng bước anh lo gì Yên vui thay gần bên Chúa luôn Năm tháng đưa anh trong tình thương. Điệp Khúc: Xin Ngài dẫn đường Chúa đưa anh bước qua con ...

Read more

Vì Jesus Sống

Tựa đề: Vì Jesus Sống Nguyên tác: Because He Lives Nhạc và lời: William Gaither ...

Read more

Then Came the Morning

...

Read more

There Rose A Lamb

...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top