Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2014 » April (Page 4)

Sống Với Thánh Kinh: 23/4/2014

Sống Với Thánh Kinh: 23/4/2014 Giăng 21:1-14 Bữa Ăn Sáng trên Bờ Biển “Chúa Giê-xu phán cùng họ: ‘Các con lại đây và dùng điểm tâm.’ Không một môn đệ nào dám hỏi Ngài: ‘Ông là ai?’ Họ biết ấy là Chúa” (câu 12 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao các môn đệ rủ nhau đi đánh cá? Kết quả đánh cá trong đêm đó thế nào? Khi nào họ nhận biết Chúa đến với họ? Vì sao Chúa Giê-xu chuẩn bị sẵn bữa điểm tâm buổi sáng hôm ...

Read more

Ngàn Lời Chúc Tán

...

Read more

Ý Nghĩa Thuộc Linh Của Mẫu Tự Hy-bá-lai: Aleph

Chữ Thứ Mười Lăm: SAMECH (Giúp đỡ) Số tiêu biểu: 60 Chữ nầy có nghĩa là "giúp đỡ" hay nâng đỡ, hỗ trợ v. v... Kinh Thánh dùng chữ nầy rất ít. Trong thư I Tê-sa-lô-ni-ca 5:14 và Công Vụ 20:35 ngụ ý khuyên người mạnh nên nâng đỡ kẻ yếu đuối. Cũng có nghĩa là sự trợ giúp công việc nhà Chúa trong nhiều phương diện. Trong I Cô-rinh-tô 12:28 có chép: "Đức Chúa Trời lập trong Hội Thánh, thứ nhất là sứ-đồ, thứ nhì ...

Read more

Speak O Lord

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/4/2014

Sống Với Thánh Kinh: 22/4/2014 Giăng 20:24-31 Phước cho Những Người Không Thấy Mà Tin “Chúa Giê-xu phán: Vì con thấy Ta, nên ngươi tin. Phước cho những người chưa thấy mà đã tin” (câu 29 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao ông Thô-ma không tin Chúa Giê-xu đã sống lại? Chúa Giê-xu đã làm gì để giúp cho đức tin của ông? Ông xác nhận niềm tin của mình thế nào? Có bao giờ bạn nghi ngờ Chúa Giê-xu Phục Sinh khô ...

Read more

He’s Alive

Tựa đề: He's Alive Sáng tác: Dolly Parton Trình bày: David Phelps He's Alive The gates and doors were barred And all the windows fastened down I spent the night in sleeplessness And rose at every sound Half in hope of sorrow And half in fear the day Would find the soldiers breakin' through To drag us all away And just before the sunrise I heard something at the wall The gate began to rattle And a voice bega ...

Read more

Giê-xu Đã Sống Lại Rồi

Tựa đề: Giê-xu Đã Sống Lại Rồi Nhạc và lời: Nguyễn Duy Trung Trình bày: Tuyết Mai ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/4/2014

Sống Với Thánh Kinh: 21/4/2014 Giăng 20:19-30 Một Khởi Đầu Mới “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới” (2 Cô-rinh-tô 5:17). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi gặp Chúa sống lại thì các môn đệ có cách nhìn về Chúa như thế nào? Chúa Giê-xu đã thay đổi đời sống họ ra sao? Chúa Giê-xu đã ban điều gì cho các môn đệ để thi hành công tác Chúa giao? ...

Read more

Vì Jesus Sống

Tựa đề: Vì Jesus Sống Nguyên tác: Because He Lives Nhạc và lời: William Gaither ...

Read more

Then Came the Morning

...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top