Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2014 » March (Page 4)

When The Time Comes

...

Read more

Đường Thương Khó

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/3/2014

Sống Với Thánh Kinh: 24/3/2014 Mác 3:7-19 Sự Thay Đổi Hoàn Toàn “Ngài lập nhóm mười hai người, gọi là sứ đồ để ở với Ngài, sai họ đi truyền giảng, và ban cho họ thẩm quyền đuổi quỷ” (câu 14-15). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu có hoạch định gì khi Ngài đòi các môn đệ lên núi cùng Ngài? Có sự thay đổi nào trong chương trình của Chúa Giê-xu và đời sống của những người được Chúa gọi? Sự kiện nầy ảnh hưởng gì đến ...

Read more

The Prayer

...

Read more

He Will Carry You

Nguyên tác: He Will Carry You Nhạc và lời: Scott Wesley Brown [divide style="2"] He Will Carry You There is no problem too big God cannot solve it There is no mountain too tall God cannot move it There is no storm too dark God cannot calm it There is no sorrow too deep He cannot soothe it Oh, if He carries the weight of the world upon His shoulders I know, my brother that He will carry you Oh, if He carries ...

Read more

Tìm Hiểu Lễ Vượt Qua

Bài Giảng: Tìm Hiểu Lễ Vượt QuaKinh Thánh: Lu-ca 22:7-15 Diển Giả: Khuyết Danh [divide style="2"] Chúa Chuẩn Bị Dự Lễ Vượt Qua (Mat 26:17-25; Mác 14:12-21; Giăng 13:21-30) 7. Bấy giờ ngày Lễ Bánh Không Men đã đến, ấy là ngày người ta phải giết con chiên làm vật hiến tế trong Lễ Vượt Qua, 8. Ngài sai Phi-rơ và Giăng đi và dặn, “Hãy đi, chuẩn bị tiệc Lễ Vượt Qua cho chúng ta để chúng ta ăn.” 9. Họ hỏi Ngài, “ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/3/2014

Sống Với Thánh Kinh: 23/3/2014 Thi Thiên 102:1-11 Cầu Nguyện - Than Khóc “Lạy Đức Giê-hô-va, xin nghe lời cầu nguyện con; nguyện tiếng kêu cứu của con thấu đến Ngài” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Bạn nghĩ gì về những lời than khóc nầy của tác giả? Bạn có than khóc với Chúa bao giờ chưa? Vì sao? “Lạy Chúa, con đang trong cảnh khốn cùng, con kêu cầu cùng Chúa, xin Ngài thương xót giải cứu con. Nhưng sao Chúa lặn ...

Read more

Phim: Phúc Âm Ma-thi-ơ

...

Read more

Tâm Hồn Trong Trắng

...

Read more

Cuộc Đời Chúa Jesus – Chương 12b

Phước Hạnh Thật Khi Ðức Chúa Jesus thấy đoàn dân đông, Ngài đi lên núi. Sau khi Ngài ngồi xuống, các môn đồ Ngài đến gần. Ngài mở lời dạy rằng: “Phước cho những người nghèo khó tâm linh, vì vương quốc thiên đàng là của họ. Phước cho những người than khóc, vì họ sẽ được yên ủi. Phước cho những người khiêm nhu, vì họ sẽ thừa hưởng đất. Phước cho những người đói khát sự công chính, vì họ sẽ được no đủ. Phước c ...

Read more

©2012-2018 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top