Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2013 » July (Page 8)

Just As I am

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 8/7/2013

Sống Với Thánh Kinh: 8/7/2013 1 Các Vua 12:6-19 Phục Vụ Dân Sự “Nếu ngày nay bệ hạ làm đầy tớ của dân này, phục vụ họ, và dùng lời lẽ ôn tồn mà nói với họ thì họ sẽ làm tôi cho bệ hạ mãi mãi” (câu 7). Câu hỏi suy ngẫm: Khi dân chúng đến trình bày ý nghĩ của họ về sự cai trị của Vua Sa-lô-môn, Vua Rô-bô-am làm gì? Ông theo lời khuyên nào? Hậu quả là gì? Bạn đang phục vụ ai? Sự phục vụ đó có giúp đức tin của ...

Read more

Thánh Ca: Guide Me O Thou Great Redeemer

Tựa đề:   Cầu Xin Chúa Hướng Dẫn Con Nguyên tác: Arglwydd, Arwain Trwy’r Anialwch Lời:  William Williams Pantycelyn (1717-1791) Nhạc: John Hughes (1873–1932) Tựa đề Anh ngữ: Guide Me O Thou Great Redeemer Lời Anh: Peter Will­iams Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Nam Bài số 155 [divide style="2"] [one_half] Guide Me, O Thou Great Jehovah1. Guide me, O Thou great Jehovah,Pilgrim through this barren la ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 7/7/2013

Sống Với Thánh Kinh: 7/7/2013 Thi Thiên 73:1-20 Khi Vào Đền Thánh “Cho đến khi con vào nơi thánh của Đức Chúa Trời, thì mới hiểu được sự cuối cùng của chúng” (câu 17). Câu hỏi suy ngẫm: Khi thấy những người gian ác được thịnh vượng, bạn nghĩ gì? Tác giả đã phản ứng thế nào khi chứng kiến điều này? Khi nào ông mới tìm ra lời giải đáp cho vấn đề này? Bạn rút ra được bài học gì từ đây? Phần Thi Thiên nầy nói l ...

Read more

Gô-gô-tha

Tựa đề: Gô-gô-tha Sáng tác: Đặng Thái Nguyên ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 6/7/2013

Sống Với Thánh Kinh: 6/7/2013 Đa-ni-ên 6:1-28 Cầu Nguyện và Ca Ngợi “Tại đó, mỗi ngày ba lần ông quỳ gối cầu nguyện và ca ngợi Đức Chúa Trời như vẫn làm từ trước đến nay” (câu 10b BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Thử thách nào đến với đức tin của ông Đa-ni-ên? Ông đối diện với thử thách đó thế nào? Làm sao để ông giữ vững đức tin trong những thử thách này? Cầu nguyện và ca ngợi giúp bạn thế nào trong trận chiến tâ ...

Read more

Tình Chúa Cao Vời

Tựa đề: Tình Chúa Cao Vời Sáng tác: Thi Thiên ...

Read more

Star Spangled Banner

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 5/7/2013

Sống Với Thánh Kinh: 5/7/2013 Đa-ni-ên 3:16-30 Vững Tin Nơi Chúa “Nếu chúng tôi bị ném vào lò lửa, thì thưa đức vua, Đức Chúa Trời mà chúng tôi thờ phượng có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hực và khỏi tay vua. Còn nếu Ngài không cứu, thì xin đức vua biết cho rằng chúng tôi cũng không phục vụ các thần của vua và không thờ lạy pho tượng vàng mà vua đã dựng” (câu 17-18 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Ba bạn trẻ ...

Read more

Đoàn Truyền Giáo Good Samaritan (2004)

...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top