Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2013 » April (Page 9)

Jerusalem of Gold

...

Read more

Quay Về

Tựa đề: Quay Về Trình bày: Thi Thiên ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 8/04/2013

Sống Với Thánh Kinh: 8/04/2013 Giê-rê-mi 17:5-8 Hai Sự Lựa Chọn  “Phước cho người tin cậy Chúa, có Chúa làm nguồn tin cậy mình” (câu 7 BDM-2002). Câu hỏi suy ngẫm: Người tin cậy vào loài người được ví sánh với vật gì? Tại sao? Người tin cậy Đức Chúa Trời có gì khác biệt? Chúa nhận định về tình trạng của họ ra sao? Làm sao để bạn được gọi là người có phước. Phân đoạn Kinh Thánh nầy nói đến hai thành phần khá ...

Read more

You Are My All in All – Canon D

...

Read more

Tâm Linh Tôi Yên Ninh Thay!

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 7/04/2013

Sống Với Thánh Kinh: 7/04/2013 Thi Thiên 68:1-23 Kẻ Thù của Chúa  “Đáng chúc tụng Chúa là Đấng hằng ngày mang lấy gánh nặng của chúng con, tức là Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi chúng con” (câu 19 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Theo phân đoạn Thi Thiên nầy, kẻ thù của Chúa là ai/ là gì? Vì sao tác giả gọi đó là kẻ thù của Chúa? Ông tin tưởng Đức Chúa Trời sẽ làm gì đối với kẻ thù? Điều đó cho thấy ông nhận biết gì ...

Read more

Jamie Jorge Orchestra Concert

...

Read more

Chúa Phục Sinh

Tựa đề: Chúa Phục Sinh Nhạc và lời: Robert Lowry (1826-1899) Trình bày: Ban Hát Hội Thánh Tin Lành Hà Nội ...

Read more

Tia Sáng Nhỏ

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 6/04/2013

Sống Với Thánh Kinh: 6/04/2013 Sô-phô-ni 3:14-20 Kết Thúc trong Vui Mừng, Phước Hạnh “Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ngự giữa ngươi; Ngài là Đấng quyền năng sẽ giải cứu ngươi; Ngài sẽ vui mừng hoan hỉ vì ngươi; Vì lòng yêu thương, Ngài sẽ nín lặng, và vì ngươi, Ngài sẽ ca hát mừng rỡ” (câu 17 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Theo Tiên tri Sô-phô-ni người Ít-ra-ên có khởi đầu và kết cuộc thế nào? Hành trình của ngườ ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top