Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cùng Học Kinh Thánh: I Tê-sa-lô-ni-ca 1:8

Cùng Học Kinh Thánh: I Tê-sa-lô-ni-ca 1:8

Cùng Học Kinh Thánh
I Tê-sa-lô-ni-ca 1:8

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn có biết ai là người có ảnh hưởng trong xã hội hay không? Người đó được nhiều người biết đến về điều gì?  Ai đã đang lắng nghe người đó? Người đó đang ảnh hưởng những người khác trong lĩnh vực nào?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Trong câu 1:7, Sứ đồ Phao-lô cho biết Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca đã làm gương cho nhiều Hội Thánh.  Bắt đầu câu 1:8, điều đầu tiên mà Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca đã ảnh hưởng trên các Hội Thánh khác là gì (1:8a)? Đức Chúa Trời có chương trình nào cho vấn đề nầy (Khải Huyền 14:6)? Trong khi có nhiều quan điểm khác nhau về vai trò của cộng đồng những người tin Chúa đối với xã hội bên ngoài, Kinh Thánh cho biết những người bên ngoài kỳ vọng gì nơi cộng đồng những người tin Chúa (Ê-sai 2:3)?
  2. Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca đã nhận điều này từ đâu (1:13)? Sứ đồ Phao-lô lưu ý có phải chúng ta là những người chỉ biết tiếp nhận Phúc Âm mà thôi hay không (I Cô-rinh-tô 14:36)? Kinh Thánh cho biết trách nhiệm của người tin Chúa là gì (Ê-sai 52:7; Rô-ma 10:13-18; Ma-thi-ơ 28:19-20)? Bên cạnh trách nhiệm công bố Lời Chúa, người tin Chúa còn có thể làm gì nữa (II Tê-sa-lô-ni-ca 3:1; Ê-phê-sô 6:18-20)?
  3. Điều thứ hai mà Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca đã ảnh hưởng trên những nơi khác là gì (1:8b; Rô-ma 1:8)? Sứ đồ Phao-lô đã cho biết thêm những chi tiết nào về việc nầy (II Tê-sa-lô-ni-ca 1:4)? Các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca đã đặt niềm tin của họ vào ai (1:8c; II Cô-rinh-tô 3:4)?  Kinh Thánh dạy gì về việc nầy (Xuất 18:19; I Sử-ký 5:20; Thi Thiên 31:14, 56:11; Châm Ngôn 3:5; Ê-sai 12:2)? Trong khi đó, những kẻ thù của Chúa muốn chúng ta có thái độ nào đối với Đức Chúa Trời (II Các Vua 18:30; Ê-sai 37:10)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Kinh Thánh cho biết nhiều người từ các dân tộc sẽ tìm đến Nhà Chúa để được nghe Lời của Ngài (Ê-sai 2:3). Nếu điều nầy xảy ra tại địa phương của bạn, Hội Thánh của bạn sẽ làm gì để đáp ứng cho nhu cầu đó?  Bao nhiêu người trong Hội Thánh của bạn có khả năng để hướng dẫn đường lối của Chúa cho những người muốn tìm hiểu về Ngài?
  2. Các tín hữu tại Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca không đợi người khác tìm đến Hội Thánh của họ để họ chia sẻ Lời Chúa, nhưng họ đã đem Lời Chúa đến những nơi khác (1:8).  Hội Thánh của bạn đang phổ biến Lời Chúa tại đâu: Trong nhà thờ của mình? Tại địa phương của mình? Hay đang gởi người đem Lời Chúa đến cho những địa phương khác?
  3. Kinh Thánh cho biết nhiều người biết đến Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca bởi vì đức tin của họ (1:8).  Hội Thánh của bạn có được những nơi khác biết đến hay không?  Biết đến về những điều gì? Những điều đó đã đến từ Đức Chúa Trời hay từ một ai khác (1:8c)? Tốt hay xấu (Khải Huyền 2:1-3:22)? Những việc nổi tiếng đó có cần phải nói thêm hay không (1:8d)?

 

Kinh Thánh: I Tê-sa-lô-ni-ca 1:8

Bản Dịch Việt Ngữ

  1. Bởi vì Lời Chúa, từ anh em, được vang ra không phải chỉ tại Ma-xê-đoan và A-chai, nhưng mọi nơi đã biết đến đức tin của anh em nơi Đức Chúa Trời, do đó chúng tôi không cần phải nói thêm nữa.
Bản Dịch 1925

  1. Vì đạo Chúa không những từ nơi anh em vang ra trong xứ Ma-xê-đoan và A-chai thôi đâu, nhưng đức tin mà anh em có trong Đức Chúa Trời đã đồn khắp mọi nơi, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói đến nữa.

 


Thư Viện Tin Lành

www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top