Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cùng Học Kinh Thánh: I Tê-sa-lô-ni-ca 1:6-7

Cùng Học Kinh Thánh: I Tê-sa-lô-ni-ca 1:6-7

Cùng Học Kinh Thánh
I Tê-sa-lô-ni-ca 1:6-7

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Nếu bạn có con, bạn mong các con của bạn giống bạn điều gì, hay không nên giống bạn những điều gì? Nếu có ai nói con của bạn giống tính của bạn, bạn vui hay buồn? Tại sao?   Ngược lại, nếu có ai nói con của bạn không giống tính của bạn, bạn buồn hay vui? Tại sao?   

Câu Hỏi Thảo Luận

 1. Các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca đã bắt chước ai (1:6a)? Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu trong các Hội Thánh thời ban đầu điều gì (I Cô-rinh-tô 4:16, 11:1; Phi-líp 3:17)? Điều nầy nói lên tầm quan trọng từ ảnh hưởng trong đời sống của một người hầu việc Chúa trên niềm tin của người tin Chúa như thế nào (I Ti-mô-thê 4:12; Tít 2:7)? Kinh Thánh cho biết một trong những mối nguy hại của việc bắt chước con người là gì (I Các Vua 16:19, 16:26, 16:31; I Cô-rinh-tô 8:10)? Kinh Thánh khuyên người tin Chúa không nên bắt chước ai hay bắt chước những điều gì (III Giăng 1:11; Xuất Ê-díp-tô Ký 23:24; Phục Truyền 18:9; E-xơ-ra 9:1)?
 2. Ngoài việc bắt chước người hầu việc Chúa, các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca còn bắt chước ai nữa (1:6b)? Kinh Thánh dạy gì về việc người tin Chúa cần trở nên giống như Chúa (Giăng 13:15; Rô-ma 8:29; Ê-phê-sô 4:24)?  Tại sao điều nầy là việc hiển nhiên, hay cần thiết, đối với người tin Chúa (Ma-thi-ơ 16:24; Ê-phê-sô 5:1; Giăng 8:41-44 )?
 3. Các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca đã tiếp nhận Lời Chúa trong hoàn cảnh nào (1:6c, 2:14, 3:2-4; Mác 10:29-30)? Các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca đã tiếp nhận Lời Chúa với thái độ như thế nào (1:6d; Công Vụ 5:41, 13:52; Ga-la-ti 5:22; I Phi-e-rơ 1:6-8)?  Những điều đó đến từ đâu (1:6e; Giăng 14:16-18; Công Vụ 9:31; Rô-ma 3:3-5, 8:16)?
 4. Các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca không chỉ noi gương Chúa và người hầu việc Chúa, nhưng họ đã làm gì (1:7a; I Ti-mô-thê 4:12; Tít 2:7; I Phi-e-rơ 5:3)?  Ai là những người chịu ảnh hưởng bởi đức tin của họ (1:7b, 4:9-10; II Cô-rinh-tô 1:1-2, 9:2, 11:9-10)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. Kinh Thánh cho biết các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca chỉ được nghe giảng về Chúa có ba tuần (Công Vụ 17:1-10), nhưng họ đã hiểu được một số điều căn bản về Đức Chúa Jesus, và họ đã tập để sống giống như Ngài (1:6).  Bạn đã biết Đức Chúa Jesus bao lâu?  Bao nhiêu đặc tính trong cuộc đời của bạn giống như Ngài?  Những điều nào trong cuộc sống của bạn cần được giống Chúa hơn?
 2. Các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca không chỉ noi gương (1:6) nhưng họ cũng làm gương cho các Hội Thánh khác (1:7). Hội Thánh của bạn đã thành lập được bao lâu?  Những đặc điểm tốt đẹp nào từ Hội Thánh của bạn đang là tấm gương cho các Hội Thánh khác?
 3. Kinh Thánh cho biết Hội Thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca đã có thể làm được những điều đó vì họ được điều động bởi Đức Thánh Linh.  Hội Thánh của bạn đang làm được những điều gì?  Năng lực để thực hiện những điều đó đến từ đâu? Có những điều nào mà Hội Thánh bạn mong muốn sẽ thực hiện? Dựa theo sự hướng dẫn trong phân đoạn Kinh Thánh nầy, để có thể làm những điều đó Hội Thánh của bạn cần tìm kiếm năng lực từ nơi đâu?

  Kinh Thánh: I Tê-sa-lô-ni-ca 1:6-7

Bản Dịch Việt Ngữ

 1. Anh em đã bắt chước chúng tôi và bắt chước Chúa; dù bị bách hại, anh em đã tiếp nhận Lời Chúa với niềm vui từ Đức Thánh Linh, 7. vì vậy anh em trở thành gương mẫu cho các tín hữu tại Ma-xê-đoan và A-chai.
Bản Dịch 1925

 1. Anh em cũng đã bắt chước tôi và bắt chước Chúa, lấy sự vui vẻ của Đức Thánh Linh mà tiếp nhận đạo giữa lúc nhiều sự khốn khó, 7. đến nỗi anh em trở nên gương tốt cho hết thảy tín đồ ở xứ Ma-xê-đoan và xứ A-chai.


Thư Viện Tin Lành

www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top