Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cùng Học Kinh Thánh: I Tê-sa-lô-ni-ca 1:5

Cùng Học Kinh Thánh: I Tê-sa-lô-ni-ca 1:5

Cùng Học Kinh Thánh
I Tê-sa-lô-ni-ca 1:5

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Những người quảng cáo thuốc giảm cân thường nói về điều gì? Những đặc điểm nào trong sản phẩm của họ có thể thuyết phục người nghe? Tuy nhiên nếu bạn thấy người đó nặng gần một trăm ký thì bạn nghĩ gì về điều người đó nói?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Thông thường, Phúc Âm của Chúa được công bố bằng phương tiện nào (1:5a; Rô-ma 10:14-15, 10:17)? Tại sao người tin Chúa làm như vậy (Mác 16:15)? Thật ra lời nói của những người công bố Phúc Âm đến từ đâu (2:13)? Bên cạnh phương cách căn bản đó, Sứ đồ Phao-lô cho biết Phúc Âm của Chúa được truyền cho người Tê-sa-lô-ni-ca bởi những điều gì nữa (1:5b-d)?
  2. Bên cạnh lời nói, Phúc Âm của Chúa cần được công bố bằng điều gì (1:5b; I Cô-rinh-tô 4:20)? Thật ra, biểu tượng của điều nầy là ai (I Cô-rinh-tô 1:24)? Tại sao việc công bố Phúc Âm bằng điều nầy là cần thiết cho người nghe Phúc Âm (Rô-ma 1:16; I Cô-rinh-tô 2:5)? Tại sao việc công bố Phúc Âm bằng điều nầy là cần thiết cho người giảng Phúc Âm (Rô-ma 15:18-19; II Cô-rinh-tô 3:4-5)?  Điều nầy ảnh hưởng như thế nào trên kết quả của việc công bố Phúc Âm (Mác 16:20; Công Vụ 11:21)?
  3. Bên cạnh những điều đó, Phúc Âm của Chúa cần được công bố bởi ai (1:5c)? Tại sao điều nầy là quan trọng (I Cô-rinh-tô 2:4)? Kinh Thánh nói gì về ảnh hưởng của Ngài trên người nghe (Giăng 16:7-11; II Cô-rinh-tô 3:6; Công Vụ 10:44, 11:15-18)? Kinh Thánh nói gì về ảnh hưởng của Ngài trên người giảng (I Cô-rinh-tô 3:16, 12:8)?
  4. Bên cạnh những điều đó, Phúc Âm của Chúa cần được công bố với điều gì (1:5d)? Điều nầy ảnh hưởng như thế nào trên đức tin của người tin Chúa (Cô-lô-se 2:2-3; Hê-bơ-rơ 6:11, 6:19, 10:22-23; II Phi-e-rơ 1:19)?
  5. Ngoài những điều đó, Phúc Âm của Chúa đã được minh chứng cho các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca bằng điều gì nữa (1:5e)? Những sứ giả đã đem Phúc Âm của Chúa đến cho người Tê-sa-lô-ni-ca đã sống như thế nào (2:1-11; Công Vụ 20:18-19, 20:33-35; I Cô-rinh-tô 2:2-5, 4:9-13, 10:33; II Cô-rinh-tô 6:3-10; II Tê-sa-lô-ni-ca 3:7-9; I Phi-e-rơ 5:2)? Họ là những người như thế nào (II Tê-sa-lô-ni-ca 2:10)? Tại sao họ sống như vậy (II Cô-rinh-tô 4:1-2; I Cô-rinh-tô 10:33; Phi-líp 4:9; I Ti-mô-thê 4:12-16)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Trong câu Kinh Thánh này (1:5) Sứ đồ Phao-lô đã liệt kê một số yếu tố quan trọng cần có trong việc truyền bá Phúc Âm. Phúc Âm của Chúa cần được công bố bằng lời nói, bằng năng quyền của Chúa, bằng Đức Thánh Linh, bằng một niềm tin xác quyết, và bằng nếp sống của người công bố Phúc Âm. Theo quan sát của bạn, các Hội Thánh ngày nay đang công bố Phúc Âm với những phương tiện nào? Dựa vào câu Kinh Thánh nầy, những điều nào Hội Thánh ngày nay có nhiều và những điều nào điều nào Hội Thánh ngày nay còn thiếu?
  2. Câu Kinh Thánh trong bài học hôm nay cũng nhắc đến hai yếu tố liên đới trong việc công bố Phúc Âm, đó là sứ điệp (1:5a) và sứ giả (1:5b).  Theo bạn, một người giảng thật hay nhưng đời sống người đó không giống như những gì người đó giảng, thì điều đó có thuyết phục được người nghe hay không? Tại sao? Ngược lại, người nghe có thể nghĩ gì về người đó?

Kinh Thánh: I Tê-sa-lô-ni-ca 1:5

Bản Dịch Việt Ngữ

  1. Bởi vì sứ điệp của Phúc Âm chúng tôi truyền cho anh em không phải bằng lời, nhưng cũng bằng năng quyền và bằng Đức Thánh Linh, bằng một niềm tin xác quyết; cũng như anh em biết chúng tôi là những người như thế nào; và chúng tôi đã minh chứng khi sống giữa anh em, là vì lợi ích của anh em.
Bản Dịch 1925

  1. Vả, đạo Tin Lành chúng tôi đã rao truyền cho anh em, không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép, Đức Thánh Linh và sức mạnh của sự tin quyết nữa. Vì anh em biết rõ cách chúng tôi ở giữa anh em và lòng yêu thương đối với anh em là thể nào.

 


Thư Viện Tin Lành

www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top