Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cùng Học Kinh Thánh: I Tê-sa-lô-ni-ca 1:4

Cùng Học Kinh Thánh: I Tê-sa-lô-ni-ca 1:4

Cùng Học Kinh Thánh
I Tê-sa-lô-ni-ca 1:4

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Trong chương cuối của sách Giăng, tác giả nhắc lại câu chuyện Phi-e-rơ ba lần nói ông yêu Chúa.  Tác giả cũng nhắc đến một người được Chúa yêu. Bạn thích người ta gọi bạn bằng danh hiệu nào: người yêu mến Chúa, người được Chúa yêu, hay cả hai? Tại sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Xin cho biết ba đặc điểm của các tín hữu tại Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca (1:4)? Ai là người hiểu biết về các tín hữu tại Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca (1:4a).  Tuy nhiên, trước đó ai là người đã biết rõ họ (Rô-ma 8:29; I Phi-e-rơ 1:2)? Kinh Thánh nói thêm Chúa biết điều gì về chúng ta (I Cô-rinh-tô 8:3)? Một trong những đặc điểm cần phải có của người được Chúa biết là gì (II Ti-mô-thê 2:19)? Vài điều không nên có của người được Chúa biết là gì (Ga-la-ti 4:8-10)?
  2. Sứ đồ Phao-lô cho biết Hội Thánh là cộng đồng của những con người như thế nào (1:4b; Rô-ma 1:7)? Đức Chúa Trời làm gì cho những người Ngài yêu mến (Giăng 3:16; Ê-phê-sô 2:4-10; I Giăng 4:9)? Sứ đồ Phao-lô giải thích rằng những người được Chúa yêu sẽ nhận được địa vị nào (Rô-ma 9:25-26)? Chúa muốn những người Ngài yêu mến làm gì (Tít 3:4-8; Đa-ni-ên 10:11, 9:23; I Giăng 4:11; III Giăng 1:11; Gia-cơ 1:19; I Phi-e-rơ 2:11)? Một trong những hành động bày tỏ tình yêu của Chúa đối với người Ngài yêu mến là gì (Hê-bơ-rơ 12:6; Khải Huyền 3:19)?
  3. Sứ đồ Phao-lô cho biết Hội Thánh là cộng đồng của những con người như thế nào nữa (1:4c)? Tại sao chúng ta được Đức Chúa Trời chọn (Rô-ma 11:5; II Ti-mô-thê 1:9-10)? Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta từ khi nào (Ê-phê-sô 1:4)? Đức Chúa Trời làm gì với những người được Ngài chọn (Rô-ma 8:28-30)? Kinh Thánh cho biết những người được Chúa chọn và được Chúa yêu cần phải sống như thế nào (Cô-lô-se 3:12-13; II Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-15)? Ý thức về vinh dự được Chúa chọn có thể giúp điều gì cho người tin Chúa (II Phi-e-rơ 1:10)? Chúa có lời hứa nào cho những người được Ngài chọn (Khải Huyền 17:14)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Trong câu Kinh Thánh nầy (1:4), Sứ đồ Phao-lô nhắc đến ba đặc điểm của một người tin Chúa.  Người tin Chúa là người được Chúa và những người hầu việc Chúa biết đến, là người được Chúa yêu, là người được Chúa chọn. Trong ba danh hiệu nầy, bạn thích được gọi bằng danh hiệu nào nhất? Tại sao?
  2. Kinh Thánh cho biết có một số người nghĩ rằng họ đã biết Chúa và Chúa biết họ (Lu-ca 13:26), tuy nhiên Đức Chúa Jesus đã nói gì với những người như vậy khi họ đến với Ngài (Lu-ca 13:25, 13:27)?  Có ai trong những người thân yêu của bạn đang có những suy nghĩ tương tự hay không? Làm thế nào để bạn có thể giúp họ thật sự biết Chúa và được Chúa biết họ (II Ti-mô-thê 2:19)?
  3. Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời sửa phạt những người Ngài yêu (Hê-bơ-rơ 12:6; Khải Huyền 3:19)? Bạn có thích được Chúa yêu thương bằng cách như vậy hay không? Điều đáng mừng khi Chúa đối xử với bạn như vậy là gì (Hê-bơ-rơ 12:7)? Điều bạn nên làm khi ở trong hoàn cảnh như vậy là gì (Khải Huyền 3:20)?
  4. Hội Thánh là cộng đồng của những người được Chúa chọn. Đức Chúa Jesus cho biết trong thời kỳ cuối cùng, một số người được chọn cho thể bị dẫn dụ đi sai lạc (Ma-thi-ơ 24:24; Mác 13:22). Vì vậy Sứ đồ Phao-lô đã khuyên chúng ta nên làm gì (Tít 1:1)?  Mỗi ngày, bạn dành bao nhiêu thời giờ để học biết về lẽ thật – về Đức Chúa Trời, Đức Chúa Jesus, Đức Thánh Linh, và Kinh Thánh?  Bạn có nghĩ rằng bạn, là người đã được Chúa chọn, đã hiểu biết đủ về Chúa và lời của Ngài để không bị ma quỷ và những kẻ theo nó lừa gạt hay không? 

Kinh Thánh: I Tê-sa-lô-ni-ca 1:4

Bản Dịch Việt Ngữ

  1. Chúng tôi biết anh em đã được Đức Chúa Trời yêu thương và Ngài đã chọn anh em.
Bản Dịch 1925

  1. Hỡi anh em được Đức Chúa Trời yêu dấu, chúng tôi biết anh em là kẻ được lựa chọn.


Thư Viện Tin Lành

www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top