Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: I Tê-sa-lô-ni-ca 1:2-3

Cùng Học Kinh Thánh: I Tê-sa-lô-ni-ca 1:2-3

Cùng Học Kinh Thánh
I Tê-sa-lô-ni-ca 1:2-3

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Khi nhắc đến một người quen, điều gì về người đó khiến bạn nhớ nhất?  Tại sao những việc này đáng được ghi nhớ? Đó là những việc vui hay buồn, tốt hay xấu,  hân hoan hay ưu tư? 

Câu Hỏi Thảo Luận

 1. Sứ đồ Phao-lô, Si-la, và Ti-mô-thê có cảm nghĩ như thế nào về các tín hữu tại Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca (1:2a; Ê-phê-sô 1:16; Phi-líp 1:3; Phi-lê-môn 1:4; II Tê-sa-lô-ni-ca 1:3)?  Những đầy tớ của Chúa đã làm gì cho họ (1:2b; Cô-lô-se 1:3-4; Rô-ma 1:9)?
 2. Trong phân đoạn Kinh Thánh nầy, Đức Chúa Trời được gọi là ai (1:3a, 1:1; Ê-phê-sô 4:6)? Các đầy tớ Chúa ghi nhớ ba điều gì về Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca (1:3b-d)?  Những cống hiến đó được ghi nhận trước sự hiện diện của ai (1:3a, 3:9, 3:13)?  Đức Chúa Jesus dạy gì về việc được tôn trọng trước mặt người ta và trước mặt Đức Chúa Trời (Lu-ca 16:15; Ma-thi-ơ 6:1)? Điều nầy cho thấy giá trị của sự ghi nhận đó như thế nào (1:3a; Rô-ma 14:22)?
 3. Đặc điểm đầu tiên của Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca là gì (1:3b, 2:13; Giăng 6:29)?  Tại sao yếu tố đầu tiên nầy là quan trọng đối với người tin Chúa (Gia-cơ 2:17)?   Trong thời của các Hội Thánh ban đầu, đã có những người được gọi là tín hữu nhưng họ đã sống như thế nào (II Ti-mô-thê 3:5)? Làm thế nào để các tín hữu trong Hội Thánh ngày nay có thể hành động giống như các tín hữu tại Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca (II Tê-sa-lô-ni-ca 1:11-12)?  
 4. Đặc điểm thứ hai của Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca là gì (1:3c; I Cô-rinh-tô 13:13)? Kinh Thánh nói gì về mối quan hệ giữa tình yêu và động lực thúc đẩy người ta hành động (1:3c; Sáng Thế Ký 29:30)? Kinh Thánh nói gì về mối quan hệ giữa đức tin, tình yêu và việc làm (1:3b-c; Ga-la-ti 5:6-7)? Đức Chúa Jesus dạy gì về những hành động xuất phát từ tình yêu mà chúng ta dành cho Chúa (Giăng 14:15; 21:13-17)?  Điều đó nói lên điều gì về mối quan hệ giữa người tin Chúa với Chúa (Giăng 14:21)?
 5. Đặc điểm thứ ba của Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca là gì (1:3d; Rô-ma 8:15, 8:24-25, 12:12, 15:4)?)? Niềm hy vọng đó đặt nơi ai (1:3e; Ga-la-ti 1:4; Gia-cơ 5:7-8)? Phần thưởng của những người sống như vậy là gì (Rô-ma 2:7; Hê-bơ-rơ 6:15)? Làm thế nào để chúng ta có thể sống như vậy (Rô-ma 15:13)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. Sứ đồ Phao-lô, Si-la, và Ti-mô-thê luôn dâng lời cảm tạ về tất cả các tín hữu tại Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca trong khi họ cầu nguyện (1:2). Các mục sư trong Hội Thánh có thể làm điều tương tự cho tất cả những tín hữu trong Hội Thánh của bạn hay không? Các mục sư có thể cảm tạ Chúa về bao nhiêu tín hữu trong Hội Thánh của bạn? Bao nhiêu tín hữu trong Hội Thánh của bạn cần được các mục sư cầu nguyện cho họ thật nhiều?
 2. Trong ba ưu điểm của Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca, cuộc đời theo Chúa của bạn, hay những hoạt động trong Hội Thánh của bạn, đã có những điều nào? Những điều nào cần được phát triển thêm?
 3. Ba ưu điểm của Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca cũng liên hệ đến đức tin, hy vọng, và tình yêu thương (1:3; I Cô-rinh-tô 13:13). Làm thế nào để những phẩm chất nầy luôn là những động lực chính trong sinh hoạt của bạn và hội thánh của bạn?


  Kinh Thánh: 

Bản Dịch Việt Ngữ

 1. Chúng tôi luôn luôn cảm tạ Đức Chúa Trời về tất cả các anh em và nhắc đến các anh em trong những lời cầu nguyện của chúng tôi. 3. Trước Đức Chúa Trời là Cha của chúng ta, chúng tôi không ngừng ghi nhớ công việc của đức tin, công lao của tình yêu, và niềm hy vọng kiên định của anh em trong Chúa của chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ.
Bản Dịch 1925

 1. Chúng tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện; 3. vì trước mặt Đức Chúa Trời, là Cha, chúng tôi nhớ mãi về công việc của đức tin anh em, công lao của lòng yêu thương anh em, sự bền đổ về sự trông cậy của anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta;


Thư Viện Tin Lành

www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top