Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Video » Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 4:1-6

Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 4:1-6

Cùng Học Kinh Thánh
I Cô-rinh-tô 4:1-6

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn có thường đưa ra nhận định của mình về một người nào đó hay không? Nhận định của bạn dựa trên những điều nào? Theo bạn, bạn có đủ dữ kiện để có một nhận định chính xác hay không?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sứ đồ Phao-lô muốn các tín hữu tại Cô-rinh-tô xem những người hầu việc Chúa là ai (4:1a)? Họ có trách nhiệm gì (4:1b)?  Phẩm chất cần có của một người hầu việc Chúa là gì (4:2)? 
  2. Sứ đồ Phao-lô cho biết quan điểm của ông như thế nào về việc được đánh giá bởi những người khác (4:3)? Tại sao Sứ đồ Phao-lô có thể không bận tâm đến nhận xét của những người khác về mình (4:4a)? Điều ông quan tâm là gì (4:4b)?
  3. Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu tại Cô-rinh-tô điều gì (4:5a)? Tại sao (4:5b)?  Theo Sứ đồ Phao-lô ai là người có thẩm quyền tối hậu trong việc xét xử? Trong ngày phán xét, Ngài sẽ làm gì (4:5c)?
  4. Là một người lãnh đạo, Sứ đồ Phao-lô có thực hành điều ông đã khuyên các tín hữu tại Cô-rinh-tô hay không (4:6a)? Mục đích của điều đó là gì (4:6b)?  Tại sao (4:6c)?     

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có người nào trong Hội Thánh của bạn, mà bạn ngưỡng mộ người đó về lòng trung thành của người đó với Chúa hay không? Nếu có, họ đã thể hiện phẩm chất đó như thế nào?  Nếu không, theo bạn tại sao trong Hội Thánh ngày nay lại ít có những người như vậy?   
  2. Những người gần gũi bạn có nhận xét như thế nào về bạn? Bạn có phải là một người đáng tin cậy hay không? Nếu có trong lĩnh vực nào? Nếu không, tại sao?
  3. Nếu bạn là một trong những lãnh đạo của Hội Thánh mình, bạn có thực hiện điều mà bạn khuyên những người khác hay không (4:6a)? Nếu bạn bị ai phê bình, bạn có thể nói như Sứ đồ Phao-lô đã nói trong câu 4:4 hay không? Tại sao? 

Thư Viện Tin Lành (2019)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top