Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 2:1-16

Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 2:1-16

Cùng Học Kinh Thánh
I Cô-rinh-tô 2:1-16

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Theo bạn, người khôn ngoan là người như thế nào? Quyền lực và thành công có phải là kết quả của sự khôn ngoan hay không? Quan điểm của bạn về một người khôn ngoan có gì tương đồng, hay tương phản, với những dạy dỗ trong Kinh Thánh?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Khi đến Cô-rinh-tô, Sứ đồ Phao-lô đã trình bày sứ điệp của Chúa như thế nào (2:1)? Trọng tâm của sứ điệp là gì (2:2b)?  Tại sao ông dùng phương cách này (2:2-4)?  Ông đã áp dụng phương cách đó với mục đích gì (2:5)? Theo bạn, cách làm của Phao-lô là dại dột hay khôn ngoan?
  2. Đối với những người đã trưởng thành thuộc linh, Sứ đồ Phao-lô đã giảng như thế nào (2:6)? Nội dung của sứ điệp nói về điều gì (2:7)?  Tại sao nội dung của sứ điệp là đặc biệt (2:8-9)?
  3. Một trong những đặc điểm của Đức Thánh Linh mà Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh trong khúc Kinh Thánh này là gì (2:10-11)? Người tin Chúa nhận được đặc ân nào (2:12)? Sứ đồ Phao-lô cho biết một người thật sự có Đức Thánh Linh sẽ giảng dạy như thế nào (2:13)?  Những người không có Đức Thánh Linh phản ứng như thế nào trước sứ điệp của người có Đức Thánh Linh (2:14a)?  Tại sao (2:14b)? Người có Đức Thánh Linh còn có khả năng nào nữa (2:15a)? Theo bạn, tại sao những người bình thường không thể xét đoán người có Đức Thánh Linh (2:15b)? Sứ đồ Phao-lô giải thích như thế nào về nhận định này (2:16)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Nếu có cơ hội thực hiện một công tác Chúa giao, bạn sẽ thực hiện điều đó như thế nào: Theo sự khôn ngoan của loài người hay dựa vào quyền năng của Đức Chúa Trời? Tại sao?
  2. Có bao giờ tình trạng trong Hội Thánh của bạn cũng giống như tình trạng của Hội Thánh tại Cô-rinh-tô hay không? Nếu có, vấn đề đã được thảo luận theo sự khôn ngoan của loài người hay theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh (2:13)?  Tại sao (2:14-15)?
  3. Bạn có Đức Thánh Linh ngự trong cuộc đời của mình hay không? Nếu có, bạn hiểu gì về những điều Đức Chúa Trời đã ban cho bạn (2:12)?  Bạn đã làm gì với những điều đó?

Thư Viện Tin Lành (2019)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top