Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 1:1-11

Cùng Học Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 1:1-11

Cùng Học Kinh Thánh
II Cô-rinh-tô 1:1-11

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Khi bạn gặp nhiều áp lực, bạn làm gì? Bạn chia sẻ những khó khăn của mình cho những người khác biết, hay chỉ giữ lấy cho riêng mình? Tại sao?  

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Phao-lô gọi mình là ai (1:1a)? Ai là người đã cùng với Phao-lô gởi bức thư này (1:1b)?  Ai là những người nhận bức thư (1:2c)? Sứ đồ Phao-lô gọi họ là ai (1:1d)? Kinh Thánh đã nói gì về những người này (Công Vụ 18:12-17; I Cô-rinh-tô 1:4-13)?
  2. Sứ đồ Phao-lô cầu chúc họ điều gì (1:2a)? Phước hạnh đó đến từ đâu (1:2b)?  Bên cạnh hai điều cầu chúc đó, Đức Chúa Trời còn là cội nguồn của những điều gì nữa (1:3)? Tại sao Đức Chúa Trời lại an ủi chúng ta (1:4)? Xin phân tích lý do khiến một người đã từng được Chúa an ủi có thể an ủi những người khác (1:4)? 
  3. Một trong những điều kiện để theo Chúa là gì (Mác 8:34; Giăng 15:20; II Ti-mô-thê 3:12)? Sứ đồ Phao-lô nhắc các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô điều gì (1:5)? Tại sao việc càng chịu khổ với Đấng Christ nhiều chừng nào thì người tin Chúa sẽ được nhiều an ủi và phước hạnh chừng nấy (Rô-ma 8:17; Phi-líp 3:10; I Phi-e-rơ 4:13)? Trong quan điểm đó, Sứ đồ Phao-lô giải thích lý do mà ông phải chịu hoạn nạn là gì (1:6)?  Sứ đồ Phao-lô kỳ vọng điều gì nơi các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô (1:7)?
  4. Sứ đồ Phao-lô nhắc lại cho các tín hữu tại Cô-rinh-tô những điều gì (1:8)? Trong hoàn cảnh đó, ông cảm thấy thế nào (1:8b)? Điều đó đã đưa ông đến đâu (1:9)? Chúa đã làm gì (1:10)? Xin phân tích sự chịu khổ của Đức Chúa Jesus (1:5) và sự chịu khổ của Sứ đồ Phao-lô (1:6) liên hệ như thế nào với các tín hữu tại Cô-rinh-tô (1:8-10)? Sứ đồ Phao-lô trông mong điều gì từ các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô (1:11a)? Mục đích của điều đó là gì (1:11b)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Bạn đã làm gì để đối phó với những áp lực từ chung quanh bạn? Kết quả thế nào? Sứ đồ Phao-lô nói rằng áp lực chung quanh quá nhiều khiến ông phải nương dựa nơi Chúa càng hơn (1:8-9). Trong bối cảnh khó khăn hiện nay, bạn có thực tập phương cách mà Sứ đồ Phao-lô đã chọn hay không? Tại sao?
  2. Ai là người mà bạn biết là đang đối diện với những áp lực thật nặng nề? Khi Sứ đồ Phao-lô gặp nhiều áp lực, ông đã nhờ các tín hữu cầu nguyện cho ông (1:11).  Bạn có cầu nguyện cho những người mà bạn biết đang phải gánh chịu nhiều áp lực hay không?  Bạn có thể làm gì để khích lệ họ?   

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top