Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 16:1-9

Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 16:1-9

Cùng Học Kinh Thánh
I Cô-rinh-tô 16:1-9

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn muốn đi thăm một nơi mà bạn đã có nhiều kỷ niệm trong quá khứ hay không? Trong chuyến đi xa như vậy, bạn thường hoạch định kỹ từng chi tiết hay chỉ có kế hoạch khái quát? Tại sao? Có bao giờ bạn phải thay đổi chương trình vì những yếu tố bất ngờ xảy ra hay không?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô làm gì (16:1a)? Đây có phải là lời kêu gọi chỉ dành riêng cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô hay không (16:1b)? Điều đó nói lên trách nhiệm của các Hội Thánh địa phương với công việc Chúa chung như thế nào? Mục đích của việc quyên góp này là gì (Công Vụ 11:30, 24:17; Rô-ma 15:25-28; II Cô-rinh-tô 8:13-14)? Ngày nay, các Hội Thánh có thường làm công việc này hay không? Tại sao?
  2. Xin cho biết ai là người tham dự trong việc dâng hiến này? Thực hiện khi nào? Bao nhiêu (16:2)? Ai là người chịu trách nhiệm chuyển giao số tiền quyên góp?  Những người này do ai chọn lựa (16:3)? Sứ đồ Phao-lô đóng vai trò nào trong việc này (16:4)?  Tại sao Sứ đồ Phao-lô nói như vậy?
  3. Sứ đồ Phao-lô cho Hội Thánh Cô-rinh-tô biết điều gì (16:5)? Ông dự tính thăm Hội Thánh Cô-rinh-tô trong bao lâu (16:6)? Dự tính đó được đặt trên điều kiện nào (16:7)? Khi nào thì ông mới có thể đi (16:8)? Tại sao ông chưa đi được vào lúc này (16:9)?   

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có bao giờ bạn than phiền vì Hội Thánh của bạn thiếu sự hổ trợ từ những cơ quan lo công việc Chúa chung hay không? Có bao giờ Hội Thánh của bạn cầu nguyện hay góp phần dâng hiến cho những cơ quan này hay không?  Nếu có, những sự hổ trợ từ Hội Thánh của bạn là thường xuyên hay thỉnh thoảng?  Có bao nhiêu người trong Hội Thánh của bạn góp phần trong việc này? Tại sao? Trong hoàn cảnh hiện tại, theo bạn cơ quan nào của Hội Thánh chung cần sự hổ trợ để họ có thể tiếp tục lo công việc Chúa?
  2. Bạn dâng hiến như thế nào? Hoạch định rõ ràng hay dâng hiến ngẫu nhiên? Chỉ dâng cho Hội Thánh địa phương hay dâng hiến cho công việc Chúa chung? Tại sao? Bạn, hay Hội Thánh của bạn, có dành một phần những gì Chúa ban cho mình để giúp đỡ những người thiếu thốn, đặc biệt là những người có cùng đức tin nơi Chúa hay không (Ga-la-ti 6:10)?
  3. Có bao giờ bạn làm như Sứ đồ Phao-lô kết hợp giữa cơ hội đi xa và hầu việc Chúa? Nếu có, mục tiêu góp phần cho công việc Chúa trong chuyến đi gần đây nhất của bạn là gì? Bạn đã giúp ai?  Về vật chất hay về tâm linh?  Kết quả thế nào?       

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top