Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 15:12-19

Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 15:12-19

Cùng Học Kinh Thánh
I Cô-rinh-tô 15:12-19

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Điều gì khiến bạn tin Chúa? Bạn hy vọng và mong chờ nơi Chúa điều gì?  Niềm hy vọng đó là cho cõi đời nầy hay là cho cuộc sống tương lai trong cõi đời sau?     

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sứ đồ Phao-lô và những sứ đồ khác đã rao giảng Phúc Âm của Chúa. Một trong tín lý quan trọng trong Phúc Âm của Chúa là gì (15:12a; 15:4)? Các giáo sư giả đang phổ biến điều gì tại Hội Thánh Cô-rinh-tô (15:12b)?  Nguy hiểm đầu tiên của quan điểm người chết không thể sống lại là gì (15:13, 15:16)? Điều đó đưa đến hai hệ quả nào (15:14)?
  2. Tại sao Sứ đồ Phao-lô nói rằng nếu Đức Chúa Jesus không sống lại thì sự hầu việc Chúa của các sứ đồ là “luống công” (Công Vụ 5:54-60; 12:1-6; II Cô-rinh-tô 12:23-29)?  Động lực nào khiến các sứ đồ đã giảng về sự sống lại, đã chịu khổ hầu việc Chúa, và nhiều người đã chấp nhận chết vì danh Chúa (15:5-8; Hê-bơ-rơ 11:35)? Các sứ đồ của Chúa tin cậy điều gì (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:14-16; Khải Huyền 20:6)? 
  3. Tại sao nếu Đức Chúa Jesus không sống lại thì đức tin của người tin Chúa là vô ích (15:17)?  Nếu Đức Chúa Jesus không sống lại thì điều gì sẽ xảy đến cho người tin Chúa đã chết (15:18)?  Tại sao (Rô-ma 6:23)?  Nhưng sự thật là gì (15:5-8)?  Và kết quả là người tin Chúa sẽ như thế nào (Giăng 11:25; Rô-ma 6:23)?
  4. Hệ quả thứ ba của việc Đức Chúa Jesus không sống lại là gì (15:18)?  Theo bạn có hợp lý không khi các sứ đồ sẵn sàng chết để làm chứng về một điều mà Đức Chúa Trời nói là không có thật?  Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào (Phục Truyền 32:39; Ma-thi-ơ 22:29-32)?  Động lực nào khiến người hầu việc Chúa hy sinh (Giăng 12:25)?  
  5. Một hệ quả khác của việc người chết không sống lại đó là gì (15:19)?  Tại sao người tin Chúa là những người đáng thương hại nếu chúng ta chỉ đặt hy vọng nơi Chúa về những việc trong đời này? Hy vọng trong đời này sẽ đưa người tin Chúa đến thái độ nào (Mác 4:9; Ma-thi-ơ 13:22; Lu-ca 8:14)?  Người tin Chúa đã làm gì với cuộc đời nầy (Rô-ma 12:2)? Kinh Thánh nói gì về niềm hy vọng của người tin Chúa (Thi Thiên 90:1; Lu-ca 18:29-30)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Tại sao người tin Chúa tin vào sự sống lại? Kinh Thánh nói gì về sự sống lại (I Các Vua 17-22; II Các Vua 8:1-6; 13:21)? Đức Chúa Jesus đã làm gì về sự sống lại (Ma-thi-ơ 11:15; 17:9, 17:23; Giăng 11:17-45; Lu-ca 7:11-17, 8:49-56, 24:6-7; Khải Huyền 2:8)?  Đức Chúa Trời có chương trình nào về sự sống lại (Phục Truyền 32:39; I Tê-sa-lô-ni-ca 4:14-16; Khải Huyền 20:6)?  Nếu có ai đó nói với bạn rằng, người tin Chúa không sống lại, người đó có đáng tin hơn Kinh Thánh, hơn Đức Chúa Jesus, và hơn Đức Chúa Trời hay không?
  2. Tin là chấp nhận một điều gì đó là đúng sự thật, là chính xác, mặc dầu bạn chưa thể hay không thể kiểm chứng được (Hê-bơ-rơ 11:1). Bạn hiểu gì về đức tin của người tin Chúa?  Đó có phải là sự chấp nhận mù quáng hay được đặt trên những nhận thức sâu xa và những phân tích hợp lý? Tại sao Sứ đồ Phao-lô phải phân tích tầm quan trọng của niềm tin về sự sống lại?  So sánh với các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô, bạn có tin chắc là Chúa đã sống lại và người tin Chúa sẽ sống lại với Ngài trong tương lai hay không?     

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top