Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 15:1-11

Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 15:1-11

Cùng Học Kinh Thánh
I Cô-rinh-tô 15:1-11

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn khó chịu vì có ai thỉnh thoảng nhắc lại một điều mà người đó đã nói với bạn hay không? Điều người đó nhắc lại có mục đích tốt hay xấu? Tại sao người đó vẫn nhắc lại điều đó với bạn?   

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sứ đồ Phao-lô muốn nhắc lại cho các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô điều gì (15:1a)? Sứ đồ Phao-lô đã và đang làm gì với điều đó (15:11b)? Xin liệt kê bốn điều mà người nghe cần làm (15:1-2)? Tại sao những việc làm này là quan trọng (15:2c)?
  2. Sứ đồ Phao-lô đã giảng Tin Lành của Chúa từ sự nghiên cứu hay là từ kinh nghiệm cá nhân (15:3-4)? Xin liệt kê vài nội dung căn bản của Tin Lành mà Sứ đồ Phao-lô đã giảng (15:3-4)?  Vị trí và tầm quan trọng của những điều này như thế nào (15:3a)?  Nền tảng căn bản của những nội dung này đến từ đâu (15:3-4)?
  3. Khi nhắc đến sự sống lại của Đức Chúa Jesus, có bao nhiêu người hay nhóm người đã gặp Đức Chúa Jesus sống lại (15:5-8)? Tại sao Sứ đồ Phao-lô nhắc lại sự kiện này nhiều lần?  Có phải ông chỉ nghe kể về việc Chúa sống lại mà thôi hay không (15:8)? Trong số những người hiện đang sống vào lúc đó, có bao nhiêu người được nhắc đến trong các câu (15:5-8) có thể làm chứng về điều này?
  4. Sứ đồ Phao-lô đã nhìn nhận rằng ông là người như thế nào (15:9a)? Tại sao (15:9b)?  Nhờ đâu Sứ đồ Phao-lô có được như ngày hôm nay (15:10a)?  Sứ đồ Phao-lô đã làm gì sau khi nhận được ân điển của Chúa (15:10b)? Kết quả của chức vụ Sứ đồ Phao-lô đến từ đâu (15:10c)?  Một trong những điểm quan trọng trong việc công bố Tin Lành cần được ghi nhớ là gì (15:11)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Tin Lành là gì? Bạn hiểu gì về ý nghĩa của chữ Tin Lành – hay còn gọi là Phúc Âm – được nhắc đến trong Kinh Thánh?  Nếu có một người muốn tìm hiểu về Chúa gặp bạn – và có thể bạn sẽ không bao giờ có dịp gặp lại người đó – bạn sẽ nói gì với người đó về Phúc Âm của Chúa trong cơ hội ngắn ngủi đó?  
  2. Sự sống lại của Đức Chúa Jesus là một niềm tin căn bản của người tin Chúa. Làm thế nào bạn có thể giải thích về sự sống lại của Chúa cho những người chống đối một cách tự nhiên và thuyết phục?
  3. Có bao giờ bạn ôn lại ân điển của Chúa dành cho mình hay không? Nếu không bởi ân điển của Chúa, cuộc đời của bạn hiện nay như thế nào?

Thư Viện Tin Lành (2019)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top