Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Cô-rinh-tô 14:20-33

Cùng Học Kinh Thánh: Cô-rinh-tô 14:20-33

Cùng Học Kinh Thánh
I Cô-rinh-tô 14:20-33

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Buổi thờ phượng Chúa nào đã để lại ấn tượng sâu đậm nhất cho bạn?  Ấn tượng tốt hay xấu?  Tại sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô điều gì (14:20)?  Tại sao người tin Chúa cần phải trưởng thành trong sự khôn ngoan (3:1-3)?
  2. Chúa dạy như thế nào về mục đích của ân tứ nói tiếng lạ (14:21)?  Ân tứ nói tiếng lạ được dùng để chia sẻ Lời Chúa cho ai (14:21-22a)? Đức Chúa Jesus đã dạy như thế nào về mục đích của ân tứ này (Ma-thi-ơ 28:19a; Công Vụ 1:8)?
  3. Ngược lại, ân tứ nói tiên tri được dùng để trình bày Lời Chúa cho ai (14:22b)?  Người chưa biết Chúa sẽ có cảm nghĩ như thế nào khi chứng kiến việc nói tiếng lạ trong Hội Thánh (14:23)? Trái lại, khi được nghe lời giảng dạy từ người có ân tứ nói tiên tri, người chưa tin Chúa có thể cảm nhận được điều gì (14:24-25)?
  4. Nguyên tắc chung của sự nhóm lại là gì (14:26)? Theo Sứ đồ Phao-lô, những ân tứ nào có thể được dùng trong sự thờ phượng? Những ân tứ đó được dùng với mục đích gì (14:26)?
  5. Sứ đồ Phao-lô đã đưa ra những hướng dẫn nào về việc nói tiếng lạ trong một buổi thờ phượng (14:27)? Tối đa nên có bao nhiêu người nói tiếng lạ (14:27a)? Nói như thế nào (14:27b)?  Cần có người nào (14:27c)?  Nếu không có người thông giải thì người nói tiếng lạ nên làm gì (14:28)?
  6. Sứ đồ Phao-lô đã đưa ra hướng dẫn nào về việc nói tiên tri (14:29)? Khi nào thì người đang nói tiên tri có thể ngưng (14:30)?  Vì sao nên làm như vậy (14:31)?  Tinh thần của một người công bố Lời Chúa là gì (14:32)?  Tại sao (14:33)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Theo Kinh Thánh, mục đích của sự thờ phượng Chúa là gì? Bạn đã làm gì khi đến nhà thờ vào mỗi Chúa Nhật? Những điều bạn làm có góp phần hoàn thành mục đích của chương trình thờ phượng Chúa hay không? Tại sao?  
  2. Điều gì khiến bạn thỏa lòng hay thất vọng khi tham dự một buổi thờ phượng Chúa? Nếu thỏa lòng, điều gì khiến bạn thỏa lòng (Danh Chúa được tôn cao trong giờ nhóm, tinh thần cầu nguyện sống động của Hội Thánh, sứ điệp đầy ơn được chia sẻ, tấm lòng tôn ngợi Chúa và ý nghĩa sâu sắc của lời thánh ca, tình thân ái giữa các tín hữu trong Hội Thánh, nội dung của chương trình thờ phượng, trật tự của buổi nhóm, ….)?  Nếu thất vọng, có bao giờ bạn góp ý với những người có trách nhiệm trong Hội Thánh về điều này hay không?  Tại sao?  Bạn có thể làm gì để góp phần cho những giờ thờ phượng Chúa tại Hội Thánh của bạn được phước hạnh hơn trong tương lai?

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top