Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 14:1-5

Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 14:1-5

Cùng Học Kinh Thánh
I Cô-rinh-tô 14:1-5

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn có biết ngoại ngữ nào không? Nếu biết, có khi nào bạn dùng khả năng ngoại ngữ của mình để nói với những người của dân tộc sử dụng ngôn ngữ đó hay không? Họ có hiểu được điều bạn trình bày không? Có bao giờ bạn dùng ngoại ngữ đó để nói với những người đồng hương của bạn hay không? Nếu có, họ nghĩ gì về bạn?    

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sau những phân tích trong các chương trước, Sứ đồ Phao-lô khuyên người tin Chúa nên ao ước những điều gì (14:1)? Dựa trên nội dung của chương 13, xin cho biết vì sao người tin Chúa nên có tình yêu thương? Mặc dầu ơn nói tiên tri cũng không tồn tại lâu dài như đã được nhắc đến trong (13:8), tại sao Sứ đồ Phao-lô vẫn khuyên người tin Chúa nên tìm kiếm ơn nói tiên tri (14:1)? 
  2. Giới hạn của ơn nói tiếng lạ là gì (14:2)? Người đó nói với ai (14:2a)? Phản ứng của người trong Hội Thánh như thế nào khi nghe nói tiếng lạ (14:2b)? Việc nói tiếng lạ trong trường hợp này đem lại lợi ích cho ai (14:4a)?
  3. Xin cho biết ơn nói tiên tri được dùng để làm gì (I Sa-mu-ên 10:6; I Sử Ký 25:3; Ê-xơ-ra 5:1)? Ơn nói tiên tri đến từ đâu (14:1b; Giê-rê-mi 19:14; Ê-xơ-ra 5:1; Ê-xê-chi-ên 37:7a, 37:10a; Công Vụ 11:28)? Trách nhiệm của người nói tiên tri là gì (Ê-sai 30:9-11)? Xin cho biết ba mục tiêu của ơn nói tiên tri (14:3)?  Người nói tiên tri đem lại ích lợi gì cho Hội Thánh (14:4b)?
  4. Khi so sánh giữa ơn nói tiếng lạ và nói tiên tri, Sứ đồ Phao-lô cho biết quan điểm của ông như thế nào về hai ân tứ này (14:5a)? Tại sao (14:5b)? Cho dù tại Hội Thánh của bạn có chú trọng đến ân tứ nói tiếng lạ và ân tứ nói tiên tri hay không, bạn học được nguyên tắc nào cho việc sử dụng các ân tứ trong Hội Thánh từ phân đoạn Kinh Thánh này?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Tiên tri là người mang sứ điệp của Đức Chúa Trời truyền đạt cho những người khác. Sứ đồ Phao-lô khuyên người tin Chúa làm gì với ơn nói tiên tri (Rô-ma 12:6)? Bạn có làm theo lời khuyên đó không? Tại sao?
  2. Nhu cầu phổ biến sứ điệp của Chúa cho mọi dân tộc rất lớn (Khải Huyền 10:11; Ma-thi-ơ 28:19-20). Bao nhiêu phần trăm dân tộc của bạn đã tin Chúa? Bạn có thể làm gì để thực hiện mạng lệnh rao giảng Lời Chúa cho dân tộc của bạn hay cho những dân tộc sống chung quanh bạn?
  3. Bạn có nói tiếng lạ trong Hội Thánh của bạn hoặc chứng kiến một người khác nói tiếng lạ trong một Hội Thánh nào đó hay không?  Nếu có, xin phân tích những ưu điểm và giới hạn của ân tứ nói tiếng lạ từ kinh nghiệm riêng, hoặc từ sự quan sát, của bạn?

Thư Viện Tin Lành (2019)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top