Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 13:4-7

Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 13:4-7

Cùng Học Kinh Thánh
I Cô-rinh-tô 13:4-7

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Theo bạn tình yêu là gì?  Vì sao thật khó để có một định nghĩa ngắn gọn về tình yêu?  

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Xin liệt kê 7 phẩm chất của tình yêu và 8 đặc điểm không có trong tình yêu (13:4-7)? 
  2. Phẩm chất đầu tiên của tình yêu là nhịn nhục, còn gọi là nhẫn nại hay kiên nhẫn (13:4a). Đức Chúa Trời đã kiên nhẫn với con người như thế nào (II Phi-e-rơ 3:9)?  Người tin Chúa nên làm gì với với sự nhẫn nại (I Ti-mô-thê 6:11)? Nên nhẫn nại với ai (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:14)?  Cho những mục đích gì (II Ti-mô-thê 4:2)?  Ích lợi của sự nhẫn nại là gì (Rô-ma 5:4; 12:12)? Tại sao nhẫn nại hay kiên nhẫn là một phẩm chất của tình yêu (Ê-phê-sô 4:2; Cô-lô-se 3:12)? 
  3. Phẩm chất thứ hai của tình yêu là nhân từ (13:4b). Nhân từ là bản chất của ai (Xuất Ê-díp-tô Ký 34:6)? Đức Chúa Trời đã thể hiện điều đó như thế nào với con người (Thi Thiên 25:6; 31:21)?  Vài tấm gương về sự nhân từ trong Kinh Thánh (Giô-suê 2:14; Ru-tơ 3:10 )? Tại sao người tin Chúa cần thể hiện điều này cho nhau (Ô-sê 6:6; Thi Thiên 25:6-7; Ê-phê-sô 4:32)?  Tại sao nhân từ là một phẩm chất của tình yêu (I Sử-ký 16:34; Thi Thiên 25:6-7)?
  4. Phẩm chất thứ ba của tình yêu là vui trong lẽ thật (13:6b). Lẽ thật là gì (Giăng 14:6; Giăng 14:17; I Giăng 5:6-7; Giăng 17:17;)?  Vui trong lẽ thật là vui như thế nào (I Các Vua 2:4; Giăng 3:21)? Sứ đồ Giăng nói gì về lẽ thật và tình yêu (I Giăng 3:18-19; II Giăng 1:1-4)?
  5. Bốn phẩm chất còn lại của tình yêu được gắn liền với chữ gì (13:7)?  Theo bạn, ai có được tình yêu với những phẩm chất này?  Điều đó khích lệ bạn như thế nào trong cuộc sống theo Chúa?     

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có phải tất cả những phẩm chất của tình yêu được ghi lại trong I Cô-rinh-tô 13 hay không? Nếu có dịp bổ xung vài phẩm chất, bạn sẽ góp ý với Sứ đồ Phao-lô thêm những điều gì?
  2. Trong những phẩm chất của tình yêu được liệt kê trong (13:4-7), điều nào bạn không có?  Ngược lại, những đặc điểm nào được liệt kê trong (13:4-7) mà tình yêu không có, nhưng bạn lại có?  Bạn nên làm gì với những sự khác biệt này?  Tại sao?

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top