Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 13:1-3

Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 13:1-3

Cùng Học Kinh Thánh
I Cô-rinh-tô 13:1-3

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn tham gia việc giúp những người bất hạnh hay không? Bạn đã làm những công việc gì? Động lực nào khiến bạn làm những điều đó?   

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Trong chương 12, Sứ đồ Phao-lô đề cập đến những ân tứ nào trong Hội Thánh (12:27). Trong chương 13, Sứ đồ Phao-lô cho biết điều gì quan trọng hơn những ân tứ đó (13:1-3)? Xin cho biết ba nhóm người đã được nhắc đến trong các câu (13:1-3)?
  2. Nếu không có tình yêu, những người có khả năng nói tiếng lạ sẽ giống như gì (13:1)? Chiêng cồng thường được dùng trong những dịp nào? Với mục đích gì? Khi so sánh tiếng chiêng cồng với lời nói tiếng lạ của người không có tình thương, Sứ đồ Phao-lô muốn nhấn mạnh điều gì?
  3. Ba lĩnh vực nào của tri thức được nhắc đến trong câu (13:2a)? Thêm vào đó nhóm người này còn có phẩm chất nào nữa (13:2b)? Nếu không có tình yêu, những người này sẽ như thế nào (13:2c)? Tại sao? Kinh Thánh nói gì về tri thức và tình yêu thương (8:1)?
  4. Nhóm người thứ ba có thể làm những điều gì (13:3a)? Họ tiêu biểu cho loại người nào? Tại sao nhiều người có thể hành động như vậy nhưng lại không có tình yêu (13:3b)? Họ làm như vậy với mục đích gì?  Kết quả ra sao (13:3c)?  Kinh Thánh nói gì về mối liên hệ giữa tình yêu thương và tinh thần phục vụ người khác (Ga-la-ti 5:13)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Ân tứ nói tiếng lạ, ân tứ thông hiểu tri thức, và ân tứ phục vụ cần thiết như thế nào trong Hội Thánh? Theo phân đoạn Kinh Thánh này, những ân tứ đó chỉ có giá trị khi nào?
  2. Những người có ân tứ nói tiếng lạ, có tri thức uyên bác, hoặc thực hiện những công tác từ thiện thường nhận được sự chú ý của công chúng. Bạn, hay Hội Thánh, của bạn có bao giờ bị cám dỗ thực hiện điều gì vì động lực như vậy hay không? Nếu không, động lực nào khiến bạn hầu việc Chúa?

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top